Avslutat projekt

Benämning

Metodutveckling och konsekvensbeskrivning för klimat och energikrav på infrastruktur

Utförare

WSP Sverige AB

Beskrivning

Övergripande klimat- och energikrav för investerings- och underhållsverksamhet samt för inköp av järnvägsspecifikt material har hittills saknats för Trafikverket. Motiv för att Trafikverket ska ställa sådana saknas dock inte utan kan utläsas från instruktion och regleringsbrev. Trafikverket har därför initierat ett arbete för att ta fram övergripande krav. Kraven bör vara långsiktiga och funktionella, d.v.s. svara på vad som ska åstadkommas och inte hur. Det ger branschen tid att anpassa sig och välja de mest effektiva lösningarna. Baserat på nationella klimat- och energimål har preliminära förslag på målnivåer tagits fram. Visionen till 2050 är en infrastruktur utan nettoutsläpp av klimatgaser. För 2025 har det preliminärt föreslagits ett indikativt mål om 30 procent lägre klimatpåverkan jämfört med 2015 och för 2020 är de preliminärt föreslagna målnivåerna 15 procent lägre klimatpåverkan och 10 procent lägre energianvändning jämfört med 2015.

I detta forskningsprojekt utreds konsekvenserna av förslagna målnivåer samt två alternativa nivåer (högre och lägre). Det tas även fram underlag för gå vidare med nästa steg med överenskommelser och krav. Parallellt med projektet genomförs internt projekt. Utifrån underlag från FOI-projektet och internt projekt ska sedan överenskommelser kunna fattas med branschen om att verka för uppfyllande av övergripande klimat och energimål samt att sträva mot den långsiktiga visionen. Det ska även leda fram till att krav kan ställas i enskilda nybyggnadsprojekt, DoU samt på inköp av järnvägsspecifikt material. De ingående aktiviteterna i projektet är

1. Identifiering av förutsättningar för konsekvensanalys
2. Framtagande av scenariobeskrivning för reduktioner av klimatgasutsläpp
3. Konsekvensanalys av scenariobeskrivningar
4. Utvärdering av konsekvensanalys

Projektet genomförs av WSP. Internt Trafikverket har en arbetsgrupp och styrgrupp etablerats med representanter från relevanta verksamhetsområden. Mer utförlig beskrivning finns i bifogad projektplan.


Genomförandeperiod

den 15 oktober 2014 till den 4 november 2015


Portfölj

Ett energieffektivt transportsystem

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921