Målområde 1:IBenämning

Energieffektivt byggande och underhåll

Kontaktperson

Urban Jonsson, IVtf

Beskrivning

Inom målområdet finns projekt som utvecklar:
• Metoder, nyckeltal och hålbarhetsbedömningar av infrastrukturprojekt med fokus på energieffektivisering
• Upphandlingsmetodik för energieffektivisering.
• Energieffektivisering av belysning på vägar och bangårdar.
• Möjligheten att lagra solvärme eller nyttja geotermisk energi för halkbekämpning.
• Vägutformningens och vägytans egenskaper i dess betydelse för trafikens energianvändning och klimatpåverkan.

Inom målområdet behövs projekt som:
• Testar metoder och nyckeltal med tillhörande modeller genom beskrivningsmallar eller dimensioneringssystem.
• Beskriver och utvecklar förutsättningar för val av material utvecklade med ett livscykelperspektiv där renovering och återanvändning ingår i konceptet.
• Skapar bättre förutsättningar för återanvändning av underbyggnader, grundkonstruktioner och material och energieffektiviserar förstärkningsmetoder
• Säkerställer sambanden mellan vägutformning och infrastrukturens energianvändning för att kunna införa relevanta utformningskrav.
• Energieffektiviserar elektriska installationer som pumpar och tunnelventilationer och undersöker möjligheter till alternativa energikällor.


Portföljen

Ett energieffektivt transportsystem


Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921