Konsekvensanalys av klimatkrav för byggande och underhåll av infrastruktur

Projekt:

Metodutveckling och konsekvensbeskrivning för klimat och energikrav på infrastruktur

Sammanfattning:
WSP har fått i uppdrag av Trafikverket att genomföra en konsekvensanalys av införande av krav på minskning av klimatgasutsläpp ur ett livscykelperspektiv från byggande, drift och underhåll av infra-struktur. Syftet med projektet är att analysera möjligheterna att nå Trafikverkets förslag på målsättningar för reduktioner av klimatgasutsläpp i infrastrukturprojekt (investeringsprojekt, underhållsentreprenader och centraliserade materialinköp), möjliga och lämpliga former för kravställning för att nå målen, samt kostnader och andra konsekvenser av åtgärder för att nå målsättningen.

Projektet ska ge ett underlag för att kunna gå vidare med att utforma och implementera långsiktiga energi- och klimatkrav som Trafikverket kan ställa på entreprenader och materialinköp samt konsulter för planeringen. Utformningen av krav har dock inte ingått i aktuellt projekt.


Länk till publikation i fulltext (pdf-fil, 1 348,2 kB. Öppnas i nytt fönster)

Författare: Stefan Uppenberg, Andreas Asker, Ulrik Axelsson, Ulf Liljenroth, Sirje Pädam
Utgivare: WSP
Utgivningsdatum: 2015-11-04
Diarienummer: TRV 2014/83604
Antal sidor: 66
Språk: Svenska
Kontaktperson: Håkan Johansson, PLkvm


Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921