Portfölj 101: Ett energieffektivt transportsystem

Syftet med portföljen (utdrag ur inriktning för Forskning och Innovation)

Utvecklingen av ett energieffektivt transportsystem för att minska transporternas negativa klimatpåverkan är en av de största utmaningarna för alla väg- och järnvägsmyndigheter i världen. Kunskap och verktyg behöver utvecklas för att konflikten mellan klimatmål och transportbehov ska kunna hanteras på ett konstruktivt sätt. Den övergripande uppgiften är att nå de transportpolitiska målen. FOI- satsningar i detta avseende förväntas leda till utveckling av nya tjänster, produkter, styrmedel och effektiva metoder för attraktiva och tillgängliga städer med minskat bilberoende, trafikslagsövergripande och klimatanpassade godstransporter, och en energieffektiv infrastrukturhållning.

Samarbete och koordinering mellan utvecklingsinsatser i samtliga portföljer är en viktig förutsättning för måluppfyllelse om energieffektivare transportsystem.

Portföljen ska utveckla och demonstrera nya lösningar som bidrar till attraktiva och tillgängliga städer med minskat bilberoende, stärkt svensk miljöteknik, trafikslagsövergripande godstransporter med låg energianvändning och klimatpåverkan. Genom förbättrade metoder för planering, projektering och upphandling ska en energieffektivare infrastrukturhållning säkras.


Portföljledare

Urban Jonsson


Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921