Portfölj 9: FoI luftfartsområdet

Syftet med portföljen (utdrag ur inriktning för Forskning och Innovation)

Portföljens syfte är att i samverkan med Luftfartsverket förvalta de minst 50 Mkr, som enligt regeringens regleringsbrev till Trafikverket ska användas till forskning och innovation inom luftfartsområdet. I regeringens beslut om Nationell TransportPlan 2014-2015 (NTP) ska detta förfaringsätt gälla för hela perioden.

Portföljen är också en mötesplats där forskning och innovation inom luftfartsområdet kan diskuteras mellan transportmyndigheterna (Trafikverket, Luftfartsverket och Transportstyrelsen). Målet med den diskussionen är att stärka och effektivisera FoI inom luftfartsområdet genom kunskapsspridning och ökad förståelse för parternas respektive uppdrag och ambitioner inom området. Utifrån sådana samtal kan förslag till ny FoI inom området genereras.


Portföljledare

Anna Modin


Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921