Målområde 9:IIIBenämning

En tillgänglig luftfart för framtida behov

Kontaktperson

Anna Modin, US

Beskrivning

Luftfarten kan få en ny roll i framtiden. Området syftar till att fånga luftfartens roll i transportsystemet, res- och transportmönster, samverkan mellan olika trafik- och transportslag inklusive intermodala och multimodala funktioner, samhällets ansvar i förhållande till marknadens och kommersiella aktörers ansvar, luftfarten i samhällsplaneringen samt samhällsekonomiska bedömningar och kalkyler inom luftfartsområdet. Med hänsyn till utvecklingen inom transportområdet och kraven på hållbara lösningar behövs ytterligare kunskap om luftfartens framtida roll i transportsystemet och om hur förändringar i res- och transportmönster kan påverka utbud och efterfrågan inom luftfarten. Ett successivt införande av elflyg kan innebära omfattande tekniska, affärsmässiga, infrastrukturella och juridiska förändringar som bör studeras utifrån ett helhetsperspektiv, med fokus på systemfrågor och –demonstration. Dagens struktur med Arlanda flygplats som huvudsakligt nav för inrikes och utrikes flyglinjer kan förändras. Luftfarten kan även komma att ses som en tydligare del av persontransportsystemet eller kollektivtrafiken. Krav på ökad hållbarhet i olika perspektiv ställer i sin tur krav på utvecklad samverkan inom och mellan olika trafikslag, i syfte att underlätta för resenärer, transportköpare och leverantörer. Det innebär intermodala lösningar för både resor och transporter av gods. Under covid-19-pandemin har luftfartssystemet upplevt stora påfrestningar och utmaningar. Det har aktualiserat frågan om samhällets ansvar för olika verksamheter och funktioner i förhållande till marknaden och kommersiella aktörer, det kan till exempel gälla samhällets ansvar för flygplatser och upprätthållande av flygtrafik. Det behövs ökad kunskap om roller och ansvar inom luftfarten och om hur luftfarten bör behandlas i samhällsplaneringen. Ökade kostnader för olika typer av transporter kan påverka resenärers och transportköpares val. Det kan även påverka den långsiktiga planeringen av transportsystemet. Det behövs därför ökad kunskap om kostnader och intäkter inom luftfarten, såväl ur ett företagsekonomiskt som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Portföljen

FoI luftfartsområdet


Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921