Portfölj 8: FoI sjöfartsområdet

Syftet med portföljen (utdrag ur inriktning för Forskning och Innovation)

Portföljens syfte är att i samverkan med Sjöfartsverket förvalta de minst 50 Mkr, som enligt regeringens regleringsbrev till Trafikverket ska användas till forskning och innovation inom sjöfartsområdet. I regeringens beslut om Nationell TransportPlan 2014-2015 (NTP) ska detta förfaringsätt gälla för hela perioden.

Portföljen är också en mötesplats där forskning och innovation inom sjöfartsområdet kan diskuteras mellan transportmyndigheterna (Trafikverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen). Målet med den diskussionen är att stärka och effektivisera FoI inom sjöfartsområdet genom kunskapsspridning och ökad förståelse för parternas respektive uppdrag och ambitioner inom området. Utifrån sådana samtal kan förslag till ny FoI inom området genereras.


Portföljledare

Charlott Andersson


Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921