Trafikverket Forskning & Innovation Säkerhetsstyrningssystem inom bussbranschen

Projekt:

Säkerhetsstyrningssystem inom bussbranschen

Sammanfattning:
Idag finns det inom flera delar av transportsektorn krav på säkerhetsstyrningssystem. Syftet med
att införa ett sådant krav har varit för att höja trafiksäkerheten. Exempel på sådana branscher
är järnvägs-, sjöfarts- och flygbranschen. I vägtransportbranschen, till skillnad från andra
trafikslag, finns dock idag inte något krav på någon form av säkerhetsstyrningssystem som
omhändertar trafiksäkerhetsrisker. I samband med den allvarliga bussolyckan i Sveg 2017
rekommenderade Statens haverikommission att förutsättningarna bör utredas gällande att
införa krav på att operatörer inom vägtrafiksektorn ska ha ett säkerhetsstyrningssystem som
omhändertar de risker som finns i verksamheten (SHK, 2018).
Detta forskningsprojekt syftar till att utreda vilka förutsättningar det finns för att införa ett
säkerhetsstyrningssystem inom bussbranschen och vilka säkerhetshöjande effekter det skulle
kunna leda till. Projektet har samlat in data genom en litteraturstudie och dokumentgranskning
samt genom intervjuer. Datainsamlingen genomfördes hos sex bussbolag verksamma i Sverige
inom tre olika segment: beställningstrafik, kollektivtrafik och kommersiell trafik. Projektet
avgränsades till att främst studera bussbolagens perspektiv och på vilket sätt ett
säkerhetsstyrningssystem skulle kunna främja säkerheten inom deras verksamheter.
Tidigare forskning pekar på att ett säkerhetsstyrningssystem (SMS) ger möjlighet för
organisationer få kontroll på de risker som uppstår som en konsekvens av den verksamhet som
bedrivs, i tillägg till eventuella risker som uppstår i gränssnittet mot andra aktörer utanför
organisationer. Ett SMS tillhandahåller ett ramverk av metoder, krav och verktyg som stödjer
organisationer i att förstå deras säkerhetsarbete samt är med och konstruerar och anpassar ett
ramverk som syftar till att uppnå organisationens nödvändiga och uppsatta säkerhetsmål.
Bussbranschen ställer sig överlag positiva till ett införande av ett nationellt krav på
säkerhetsstyrningsystem och att branschen i stort ser detta som eftersträvansvärt under
förutsättningar att en implementation sker på ett marknadsmässigt rättvist sätt. En utmaning
att hantera i frågan om SMS handlar dock om att skapa en sund konkurrens på den svenska
marknaden. Det finns redan idag tecken på att utländska aktörer trafikerar den svenska
bussmarknaden på marknadsmässigt orättvisa villkor (cabotage) och ett införande av krav på
SMS skulle kunna innebära en förstärkning av den skeva konkurrensen. Från bussbranschens
sida finns goda möjligheter att fasa in ett krav på SMS i linje med tidigare standarder, det
utvecklingsarbete som sker i arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågorsamt utifrån den kunskap
och de lärdomar som går att dra från andra branscher som redan infört krav på SMS.
De delar som kan bedömas vara särskilt relevanta att inkludera i ett säkerhetsstyrningssystem
riktat gentemot bussbranschen är: särskild anpassning efter organistionskontext,
säkerhetskultur, beteendestyrning och ledarskapsfrågor, planering inkl. lärandeprocessen, samt
delar och krav riktade till den centrala verksamheten och stöd för denna. Sammantaget ska
delarna tillsammans ge strukturerade metoder och en riskhanteringsprocess för att hjälpa
organisationen identifiera faror och kontinuerligt hantera de risker som är kopplade till dess
egna verksamheter.


Länk till publikation i fulltext (pdf-fil, 1 137,4 kB. Öppnas i nytt fönster)

Författare: Jacob Kullgren & Oscar Arman
Utgivare: MTO Säkerhet
Utgivningsdatum: 2022-04-30
Diarienummer: TRV 2019/119231
Antal sidor: 53
Språk: Svenska
Kontaktperson: Sofia Gjerstad, PLkvtvu


Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921