Avslutat projekt

Benämning

Säkerhetsstyrningssystem inom bussbranschen

Utförare

MTO Säkerhet 2010 AB

Beskrivning

Av bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen beskrivs bussen som ”obestridligt det mest säkra färdmedlet på Sveriges och Europas vägar. I Sverige ligger bussföretagen och bussresearrangörerna i framkant i ett internationellt perspektiv när det gäller systematiskt trafiksäkerhetsarbete. Även om vi beaktar andelen bussar som är utrustade med bälten, alkolås och andra tekniska stödsystem ligger svenska bussföretag i framkant.”

Något som på senare tid lyfts är att även om arbetet med tekniska lösningar för att höja trafiksäkerheten går framåt, går arbetet med att ta fram riktlinjer eller ledningssystem som stödjer bussföretag i att planera sina resor på ett säkrare sätt långsammare.

Fler delar av transportsektorn har fått infört krav på säkerhetsstyrningssystem för att höja trafiksäkerheten. Exempel på sådana branscher är järnvägs-, sjöfarts- och flygbranschen. I samband med den allvarliga bussolyckan i Sveg 2017 lyfte även Statens haverikommission att det bör utredas om ett sådant krav även bör införas inom vägsektorn.

En del av vägtrafiken som eventuellt är möjlig att reglera på ett organiserat och samordnat sätt, i likhet med andra transportslag som järnväg och flyg, är bussbranschen. Med bakgrund i ovanstående vill vi med detta projekt utreda vilka förutsättningar det finns för att införa ett säkerhetsstyrningssystem inom bussbranschen och vilka säkerhetshöjande effekter det skulle kunna leda till.

Projektet avser undersöka följande frågeställningar:
1. I vilken utsträckning är det eftersträvansvärt att införa krav på säkerhetsstyrningssystem i bussbranschen och vilka eventuella fördelar/nackdelar skulle det kunna innebära?
2. Vilka utmaningar och möjligheter finns det i bussbranschen för att införa krav på att företag ska ha ett säkerhetsstyrningssystem som omhändertar de risker som finns i verksamheten?
3. Vilka delar samt vilka åtgärder kan bedömas vara särskilt relevanta att inkludera i ett säkerhetsstyrningssystem riktat gentemot bussbranschen?

För att besvara dessa frågeställningar kommer det i studiens första fas att genomföras en litteraturöversikt för att kartlägga det nuvarande kunskapsläget inom området samt för att erhålla en teoretisk referensram för det vidare arbetet. I en andra fas kommer en datainsamling att genomföras hos ett antal bussbolag i form av dokumentgranskning, intervjuer och enkäter. Projektet avser att involvera flera parter i datainsamlingen, såväl offentliga som privata aktörer samt både medarbetare och chefer från olika positioner och nivåer i företagen planeras att ingå i datainsamling för att få ett så heltecknade analysunderlag som möjligt. Exempel på personer som kan intervjuas är relevanta nyckelpersoner på Transportstyrelsen, Trafikverket och/eller olika beställarorganisationer av kollektivtrafik tillsammans med representanter från bussbolag och andra aktörer inom bussnäringen för att för studien få ett så brett underlag i datainsamlingen som möjligt.

I den tredje fasen kommer slutsatser kring respektive frågeställning att redovisas samt ett antal rekommendationer kring lämpliga åtgärder att presenteras.
En vetenskaplig artikel baserat på projektets slutsatser kommer ges ut tillsammans med en pressrelease för att sprida och kommunicera fynd från studien.


Genomförandeperiod

den 4 november 2020 till den 30 april 2022


Portfölj

Möjliggöra

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921