Avslutat projekt

Benämning

Hinder och framgångsfaktorer vid transformation i digitaliseringen - exemplet Digitala strateger

Utförare

IPF, Institutet för personal- och företagsutveckling

Beskrivning

Projektet utgör en uppföljning av förstudien ”Digitaliserade beslutsstöd – policy och praktik”. Föreliggande projekt undersöker genom en kvalitativ intervjustudie hur nyckelaktörer inom ett urval pågående digitaliseringsprojekt upplever sina roller, hur mottagande chefer upplever och kan dra nytta av det stöd som tillhandahålls och hur verksledningens vision och målsättning med myndighetens digitalisering ser ut. Projektet jämför även Trafikverkets digitaliseringsprocess med två andra organisationer som genomfört en framgångsrik digitaliseringsprocess. Projektet förväntas resultera i fördjupade insikter om hur arbetet med digitala strateger har fungerat och vilka lärdomar myndigheten kan dra för sitt fortsatta arbete med digitalisering i myndigheten. Projektet förväntas också bidra med nya insikter hos berörda delar av organisationen kring arbetssätt och organisering av myndighetens pågående digitaliseringsarbete. Vidare förväntas projektet resultera i för myndigheten värdefulla insikter i hur andra organisationer framgångsrikt har arbetat med digitalisering.

Genomförandeperiod

den 15 oktober 2021 till den 16 november 2022


Portfölj

Strategiska initiativ

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921