TRAFIKVERKET - Förändring och digitalisering inom myndigheten

Projekt:

Hinder och framgångsfaktorer vid transformation i digitaliseringen - exemplet Digitala strateger

Sammanfattning:
Den digitaliseringsprocess som Trafikverket för närvarande genomgår, med flertalet pågående digitaliseringsinitiativ och nyligen implementerade roller, kan liknas vid en transformativ förändring som leder till förändring av både struktur och arbetssätt och som även påverkar kultur och interna maktförhållanden inom myndigheten. En sådan förändring kommer med stor sannolikhet att leda till en omprövning av gamla arbetssätt och sanningar.

Föreliggande projekt undersöker hur nyckelaktörer inom ett urval pågående
digitaliseringsprojekt inom myndigheten upplever sina roller, hur första linjens chefer
upplever och kan dra nytta av det stöd som tillhandahålls och hur ledningens vision och
målsättning med myndighetens digitalisering ser ut. I projektet undersöks även hur
Trafikverkets strategi och implementering av digitalisering ser ut i en jämförelse med
myndigheten Luftfartsverket och med rederiet Stena Line. Projektet ämnar skapa ett underlag för fortsatt dialog med aktörer inom myndigheten, med syfte att öka det organisatoriska lärandet och stärka det nyttoskapande som Trafikverket bidrar till i linje med myndighetens uppdrag och regeringens direktiv för verksamheten.


Länk till publikation i fulltext (pdf-fil, 1 193,2 kB. Öppnas i nytt fönster)

Författare: Eva Norrman Brandt, Fredrik Molin
Utgivare: Institutet för Personal- och Företagsutveckling, IPF
Utgivningsdatum: 2022-11-16
Diarienummer: TRV 2021/53576
Antal sidor: 32
Språk: Svenska
Kontaktperson: Einar Tufvesson, US och Ulrika Nilsson, TRvev


Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921