Utvecklingsprojekt

Benämning

SVART IRIS

Utförare

Swedavia

Beskrivning

SVART IRIS står för Simuleringsbaserad VärderingsAnsats och Rekommendationer Teknikval för IRIS-programmet (Icke-Raka Inflygningar Stockholm). På engelska skulle en sammanfattning av projektet vara ”A bang for the buck high system level analysis methodology utilizing targeted fidelity simulation to identify resource effective actions supporting the increased use of curved RNP AR approaches to Arlanda airport”. Syftet med projektet är att ta fram en metod för att, genom fallstudier, jämföra effekterna av flera av de åtgärder som IRIS-programmet studerat och utvecklat sedan 2016.

Kurvade RNP AR-inflygningar har visat sig ge möjlighet till minskad bränsleförbrukning, effektivisering av flygtrafikledningen och möjlighet att undvika bullerkänsliga områden. Detta är eftersträvansvärt såväl för Arlanda som andra svenska flygplatser. Ingen enskild åtgärd löser hela frågan kring ökat användande av kurvade RNP AR-inflygningar. Det är snarare ett pussel av åtgärder, det s.k. IRIS-pusslet, som innebär förändringar i tekniska stödsystem, regelverk, luftrums- och procedurutformning samt utveckling av flygledares och piloters arbetsmetodik som behöver komma till stånd. Flera av åtgärderna innebär omfattande kostnader och vid ett framtida skarpt genomförande därför behöver underbyggas och motiveras genom effektvärderingar och effektjämförelser i tidiga faser av utvecklingen.

Metoden skapar förutsättningar för att på ett mycket kostnadseffektivt sätt jämföra olika alternativa åtgärder för ökad effektivitet och användbarhet i tidiga stadier av ett utvecklingsarbete. I denna fallstudie kopplad till IRIS-programmet görs detta genom att sätta olika RNP AR-åtgärder i sin kontext långt innan systemet blir skarpt implementerat, men metoden bedöms användbar även för SESAR-relaterade frågeställningar. Den analytiska metoden som SVART IRIS IRIS-projektet avser ta fram utvecklas genom ett antal fallstudier av de mest lämpliga och lovande åtgärderna, i syfte att identifiera resurseffektiva åtgärder till förmån för ökad frekvens av kurvade inflygningar till Stockholm Arlanda Airport.

Projektspecifikationen är avsedd som underlag för ett TG2-beslut om projektets genomförande. Projektets budgetomfattning är 12 mkr under 2022-2025. Genomförare är Swedavia och LFV med underleverantörer.


Genomförandeperiod

den 1 april 2022 till den 30 juni 2025


Portfölj

FoI luftfartsområdet

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921