Avslutat projekt

Benämning

Digitala samarbetsverktyg för piloter och flygledare, D-SAM

Utförare

Swedavia

Beskrivning

Projektspecifikationen beskriver ett FoI-projekt med syfte att fördjupat analysera behov samt studera genomförbarhet (Proof of Concept) för ett digitalt samarbetsverktyg mellan piloter och flygledare, och mellan flygledare med olika ansvarsområden. Primärt syfte är att stödja ökad användning av kurvade RNP AR-inflygningar, med en potential för positiva effekter även på andra områden.

Verktyget som ska konceptualiseras i projektet kompletterar existerande, idag alltför trånga kommunikationskanaler. Det fristående verktyget medger testning av digital direktkommunikation för att kunna acceptera eller neka enkla kommandon. Verktyget ska komplettera den traditionella kommunikationen över radio (VHF), och utformas för att höja säkerheten och effektivisera arbetet för flygledare och piloter, såväl individuellt som i samverkan, i situationer med hög kognitiv belastning.

Genom ökad användning av kurvade inflygningar, även vid hög trafikintensitet, finns avsevärda miljö- och kapacitetsvinster vilken i förlängningen avses hjälpa Arlanda flygplats att nå sina miljömål, se Villkor 10 och Villkor 17 i Arlandas miljötillstånd.

Projektspecifikationen är avsedd som underlag för ett TG2-beslut om projektets genomförande. Projektets budgetomfattning är 750 tkr under 2021. Genomförare är Swedavia, LFV, och GEISTT AB.


Genomförandeperiod

den 1 mars 2021 till den 20 december 2021


Portfölj

FoI luftfartsområdet

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921