Avslutat projekt

Benämning

Potential och förutsättningar för svensk sjöfarts omställning till fossilfri framdrift

Utförare

VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut

Beskrivning

Sverige har uppsatta mål om att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes
transporter med 70 % till 2030 jämfört med nivån 2010 samt att åstadkomma
nettonollutsläpp över alla sektorer till 2045. För inrikes sjöfart (som ingår i bägge dessa
mål) visar den senaste statistiken att utsläppen av växthusgaser stadigt har ökat sedan
2010, totalt med cirka 9 %. Detta är delvis ny information då statistiken enligt tidigare
beräkningsmetodik visade att utsläppen hade minskat över tid, men med ny bättre
metodik för att bestämma utsläppen är den ökande trenden tydlig. Även för utsläpp av
växthusgaser från utrikes sjöfart finns en tydligt ökande trend. Behovet av att
åstadkomma kraftiga utsläppsminskningar av växthusgaser inom sjöfarten är således
stor. Även luftföroreningar från sjöfarten behöver begränsas.
Att byta energikälla för framdriften har mycket stor potential att kraftigt minska (eller
helt eliminera) utsläppen till luft från ett fartyg. Detta projekt syftar till att förbättra
kunskapen om förutsättningarna för olika fartygskategorier att implementera olika
framdriftstekniker och bränslen i olika tidsperspektiv; idag, till 2030 respektive till 2045.
De inkluderade teknikerna är; i) framdrift med el (helt eller stegvis genom
hybridisering), ii) biobränslen iii) bränsleceller med vätgas eller andra nya bränslen
såsom ammoniak eller elektrobränslen.
I projektet analyseras dels vilka tekniker som är möjliga för olika fartygskategorier med
olika typer av egenskaper, och dels vilken potential det finns att införa de olika
teknikerna i populationen av fartyg inom inrikes sjöfart och i utrikes linjesjöfart som
ankommer eller avgår från Sverige. Denna analys resulterar i scenarier för vilken mix av
framdriftstekniker och bränslen som skulle kunna användas inom dessa segment av
sjöfarten. Dessa scenarier kommer att användas i kombination med scenarier om
sjöfartens framtida energibehov för att beräkna hur mycket utsläppen av växthusgaser
(koldioxid, CO2 och metan, CH4) och luftföroreningar (svaveloxider, SOX, kväveoxider
NOX, och partiklar, PM) därmed skulle kunna reduceras.
I projektet ingår också att göra kostnadssammanställningar för införandet av de
alternativa teknikerna och bränslena, samt att göra en analys av vilka styrmedel och
åtgärder som kostnadseffektivt kan påskynda omställningen av sjöfarten i dessa segment
mot en fossilfri framdrift.
Projektet kommer att vara till hjälp både för offentliga och privata aktörer som bedriver
och som upphandlar sjöfart eftersom kunskapen om vilka tekniker som är möjliga för
vilken typ av sjöfart i vilket tidsperspektiv blir tydlig. Resultaten kommer också att vara
till hjälp för beslutsfattare som vill införa styrmedel för att främja och påskynda
omställningen till fossilfri sjöfart.


Genomförandeperiod

den 15 juni 2020 till den 30 maj 2023


Portfölj

FoI sjöfartsområdet

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921