Potential och förutsättningar för sjöfartens omställning till fossilfri framdrift

Projekt:

Potential och förutsättningar för svensk sjöfarts omställning till fossilfri framdrift

Sammanfattning:
Projektet syftar till att analysera förutsättningarna och potentialen för en omställning till fossilfri framdrift för fartyg som anlöper Sverige. Tyngdpunkten är på fartygens framdrift och direkta utsläpp av växthusgaser. I denna slutrapport sammanfattas de resultat som har tagits fram inom ramen för delleveranserna Holmgren et al. (2021) ”Sjöfartens användning av alternativa bränslen – trender och förutsättningar”, Malmgren et al.(2021) “The feasibility of alternative fuels and propulsion concepts
for various shipping segments in Sweden” och Trosvik & Brynolf (2023) “The Swedish maritime transport sector and scenario analyses of climate policy instruments”.
Samtliga delleveranser har utvärderat den befintliga litteraturen. Holmgren et al. (2021) har därutöver genomfört en enkätstudie och analyserat data som beskriver energianvändningen och rörelserna av de över 4 300 fartyg som anlöpte Sverige 2019. Malmgren et al. (2021) har använt de i Holmgren et al.
(2021) framtagna fartygssegment och matchat fartygens egenskaper såsom funktion, ruttlängd, bunkringstid, energianvändning och ålder mot prestationsprofiler utifrån tekniska, miljömässiga och ekonomiska förutsättningar av ett urval av alternativa energibärare och framdrivningstekniker. Trosvik & Brynolf (2023) har utvecklat den så kallade SETS-modellen (Swedish energy transition of shipping model) som syftar till att simulera fartygsägares val av drivmedel och framdrivningssystem utifrån en kostnadsminimerande ansats och analyserat effekter av olika styrmedelspaket.


Länk till publikation i fulltext (pdf-fil, 3 941,4 kB. Öppnas i nytt fönster)

Författare: Inge Vierth, Karik Ek, Lina Trosvik
Utgivare: VTI
Utgivningsdatum: 2023-04-27
Diarienummer: TRV 2020/25984
Antal sidor: 64
Språk: Svenska
Kontaktperson: Charlott Andersson, US


Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921