Sjöfartens användning av alternativa bränslen

Projekt:

Potential och förutsättningar för svensk sjöfarts omställning till fossilfri framdrift

Sammanfattning:
I rapporten sammanställs information om användningen av alternativa bränslen inom inrikes sjöfart och utrikes linjesjöfart. Med alternativa bränslen avses bränslen som inte är konventionella bränslen för maritima ändamål, vilket innefattar biobränslen, men också el, LNG och metanol. De sistnämnda bränslena är idag i varierande omfattning fossila men kan i framtiden produceras fossilfritt och bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar från sjöfartssektorn. Studien inkluderar inrikes sjöfart i Sverige samt utrikes linjesjöfart, med särskilt fokus på de fartygskategorier som står för den största andelen av bränsleanvändningen.
Utöver att beskriva användningen av alternativa bränslen samt trender för förändring av bränsle-användningen har syftet också varit att beskriva egenskaper för sjöfarten så som rörelsemönster, längd och frekvens på rutter, för att i fortsatta studier kunna analysera potentialen till omställning till olika typer av fossilfri framdrift. Inom ramen för studien har de framtagna dataseten använts för att göra en grov uppskattning av potentialen att ersätta bränsleförbrukningen inom de fartygskategorier med högsta andelen linjesjöfart med el.


Länk till publikation i fulltext (pdf-fil, 8 660,0 kB. Öppnas i nytt fönster)

Författare: Kristina Holmgren, Magnus Johansson, Maria Polukarova
Utgivare: VTI
Utgivningsdatum: 2021-06-30
Diarienummer: TRV 2020/25984
Antal sidor: 87
Språk: Svenska
Kontaktperson: Charlott Andersson, US


Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921