Avslutat projekt

Benämning

SHIPNOISE – Mätning och utvärdering av buller från fartyg

Utförare

VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut

Beskrivning

Projektet SHIPNOISE mäter och analyserar luftburen och vattenburen bullerspridning från sjöfart i några utvalda farledavsnitt i Sverige. Syftet är att översiktligt klarlägga om sjöfartens miljöpåverkan avseende buller är ett problem som behöver åtgärdas. I projektet utvecklas en metod för att mäta luftburet buller från fartyg under gång vid fasta punkter i Stockholms skärgård, Göteborgs inlopp och på Brofjorden. Mätningar görs för olika typer av fartyg som RoRo, färjor, kryssningsfartyg, tankfartyg och i förekommande fall skärgårdstrafik och fritidstrafik. För identifiering och klassificering av större fartyg används AIS-information. Som komplement till mätning av luftburet buller genomförs också simultan mätning av undervattensbuller för att skapa en komplett akustisk profil av fartyget. Mätresultaten analyseras sedan dels i relation till beräkningsverktyg för luftburet buller och fasaddämpning i bostäder, dels till EU:s marina direktiv om undervattensbuller. Hälso- och miljöpåverkan uppskattas från direktiv och tidigare forskningsresultat.

Genomförandeperiod

den 13 januari 2020 till den 31 oktober 2023


Portfölj

FoI sjöfartsområdet

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921