Riskvärdering och riskstyrning vid överdäckning av transportleder för farligt gods

Projekt:

Riskvärdering och riskkontroll vid överdäckning av transportleder för farligt gods

Sammanfattning:
Rapporten redovisar en studie som fokuserar på hur risk med avseende på transport av farligt gods hanteras i samband med projektering av överdäckningar. Den består av två huvudsakliga delar, en litteraturdel och en intervjudel. Litteraturdelen innehåller en systematisk genomgång av den vetenskapliga litteraturen med fokus på hur riskhantering bedrivs i det aktuella sammanhanget. Denna del visar på att det finns en del forskning rörande riskhantering, tunnlar och transport av farligt gods. Men, när det gäller specifikt fokus på överdäckningar finns det bara ett fåtal studier som är förhållandevis gamla (publicerade innan 2010). Även intervjuerna visar på ett liknande resultat, d.v.s. avsaknad av etablerade tillvägagångssätt för att hantera risk avseende farligt gods i samband med överdäckningar. Detta gäller dock bara för katastrofrisk, d.v.s. sådan risk som i detta fall handlar om händelser med mycket stora explosioner. För annan typ av riskhantering använder man liknande tillvägagångssätt som används i tunnlar i kombination med hur risk beaktas vid exploatering intill transportled för farligt gods i dagen. Rapporten avslutas med att tydliggöra 6 olika strategier för hantering av katastrofrisk i det aktuella sammanhanget. Strategierna innebär att på olika sätt kombinera risk-baserade och resiliens-baserade angreppssätt. Vissa av dessa används redan idag, medan andra kräver ytterligare utvecklingsarbete.

Länk till publikation i fulltext (pdf-fil, 1 621,7 kB. Öppnas i nytt fönster)

Författare: Henrik Tehler, Johan Lundin
Utgivare: Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet, Lunds universitet
Utgivningsdatum: 2023-03-23
Diarienummer: TRV 2020/49634
Antal sidor: 47
Språk: Svenska
Kontaktperson: Ludvig Elgström, PLörst
Beställ från: Henrik Tehler

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921