Avslutat projekt

Benämning

Riskvärdering och riskkontroll vid överdäckning av transportleder för farligt gods

Utförare

Lunds universitet, Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet

Beskrivning

Överdäckningar av transportleder blir allt vanligare, men i nuläget råder osäkerhet kring hur risker i samband med sådana projekt bör hanteras. Framförallt handlar detta om risker förknippade med transport av farligt gods och den målkonflikt som kan uppstå mellan att å ena sidan vilja tillåta all möjlig exploatering av marken ovan eller direkt i anslutning till överdäckningen, och å andra sidan att vilja tillåta transport av farligt gods utan restriktioner på transportleden. Dessa två mål kan hamna i konflikt med varandra, exempelvis om man planerar att bygga ovanpå överdäckningen. I det fallet kan målkonflikten innebära antingen restriktioner med avseende på vad som kan byggas och/eller restriktioner med avseende på vad och hur mycket farligt gods som kan transporteras. Det aktuella projektet syftar till att bidra med kunskap om riskproblematiken i samband med överdäckningar så att en mer ändamålsenlig hantering kan åstadkommas i praktiken.

Genomförandeperiod

den 1 januari 2022 till den 30 april 2023


Portfölj

Planera

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921