Beslutsfattarstöd - Emissionsberäkningar för intermodal ShortSea

Projekt:

Beslutsfattarstöd – emissionsberäkningar för intermodal ShortSea

Sammanfattning:
I april 2020 initierade Trafikverket forskningsprojektet ” Beslutsfattarstöd – digitala emissionsberäkningar för intermodal ShortSea” med slutrapportering den 30 juni 2021. Denna rapport är med avslutande seminarium under hösten 2021 rapporteringen av projektet.
Tidigare projekt kring stödjande system för mer hållbara transportkedjor har inneburit en begränsad praktisk tillämpning. En orsak är att de oftast gjorts utan förankring hos tänkbara användare samt att vissa data varit alltför generell och därmed inte tillräcklig för skarpa affärsbeslut. Vidare saknades analys av vem som effektivast kan driva utvecklingen mot mer hållbara transporter genom exempelvis intermodala lösningar. Av detta skäl beslutades att inleda projektet genom att intervjua en mängd aktörer för att dels förstå affärslogiken kring intermodal ShortSea bättre och dels kunna identifiera vilken aktör som ska vara huvudsaklig målgrupp för ett kommande verktyg. Med en tydlig målgrupp tydliggjordes behov och därmed verktygets utformning för att kunna bidra i processen att skapa mer hållbara intermodala transportlösningar.
Den inledande fasen ägnades därför nästan uteslutande åt omfattande djupintervjuer med dessa intressenter för att säkerställa att vi uppfattat behovet av ett beslutsfattarstöd på rätt sätt. Det kan tilläggas att deltagarna i referensgruppen ställt upp utan undantag och under hela projektet responderat generöst trots det ansträngda pandemiläget, vilket vi tolkar som att området har ansetts angeläget.


Länk till publikation i fulltext (pdf-fil, 1 210,9 kB. Öppnas i nytt fönster)

Författare: Magnus Swahn, Lars Green
Utgivare: Maritimt Forum, NTM (Network for Transport Measures)
Utgivningsdatum: 2021-06-30
Diarienummer: TRV 2019/119488
Antal sidor: 41
Språk: Svenska
Kontaktperson: Charlott Andersson, US


Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921