Avslutat projekt

Benämning

Beslutsfattarstöd – emissionsberäkningar för intermodal ShortSea

Utförare

Maritimt Forum

Beskrivning

Syftet med projektet är att färdigställa en pilot i form av ett digitalt verktyg för beslutsstöd (se modell bilaga 1) för att identifiera och emissionsberäkna relevanta intermodala närsjöfartsrutter till och från Sverige. I verktyget ska klimatpåverkan (GHG) tillsammans med energianvändning kunna beräknas för respektive lastbärare och rutt. Dessa data skall därmed kunna jämföras med alternativa lösningar för att tydliggöra miljö- och klimatnytta i samband med transportinköp. Kalkylen ska redovisa relativa och absoluta resultat för att kunna bedöma vilken lösning som möter uppställda krav.
Målet med projektet är att genom demonstration av ett sådant verktyg ge beslutfattande transportköpare och andra intressenter konkreta exempel på hur miljö- och klimat kan, bör och skall spela en större roll i beslutsfattandet av hur den slutliga varuförsörjningskedjan bör utformas och potentiellt möjliggöra överflyttning av gods från väg till intermodal närsjöfart.
Målet är också att verktyget skall hjälpa till att överbrygga det kunskapsgap som finns hos varuägare och transportköpare när det gäller utbudet och användandet av intermodala närsjöfartslösningar. Detta kunskapsgap har upprepade gånger påvisats i MF/SPC´s varuägardialogarbete 2018 och 2019.
Projektet skall alltså resultera i en pilot av ett digitalt verktyg som skall synliggöra;
(1) närsjöfartsrutter till och från Sverige med kompletterande information typ, transit, frekvens, aktör, hamnar/terminaler för närsjöfart
(2) intermodal närsjöfartsrutter i Sverige genom att inkludera ett eller flera stora järnvägsstråk som redan idag anknyts genom kombiterminaler
(3) hållbarhetsdata i form av klimatgaser, luftföroreningar samt energianvändning för vald enhet och rutt.
Genom att utveckla ett digitalt verktyg avser vi att övertyga intressenterna om värdet av stödet så att det, i ett andra steg, görs i fullskalemodell med möjligheter att ytterligare utveckla verktyget till att också omfatta exempelvis sociala aspekter som RSI (Responsible Shipping Initiative).
Projektet avser att i det inledande skedet fokusera på klimatgaser och energianvändning men NTMCalc har redan idag kapacitet och förmåga att redovisa övriga luftemissioner vilket den maritima näringen i ökad utsträckning måste uppmärksamma. Sjöfartens energieffektivitet är under vissa givna förutsättningar överlägsen övriga transportslag men genom projektet kommer dessa ”givna förutsättningar” att framgå tydligare vilket ger projektet extra mervärde då den kunskapen idag är tämligen begränsad.
Med ”pilot” avses att i samverkan utforma en digital testplattform där existerade data kopplas till kritiska beslutsprocesser i val av intermodala transportlänkar för en effektiv varuförsörjning. Piloten avser även demonstrera metoder och villkor för användarnas införlivning av testplattformen.

Inom ramen för projektet kommer även aspekter som redundans, avlastning av väg- och järnvägssystem samt att sjöfartens fördelar avseende energieffektiviteten att inkluderas. Till detta kommer ökad transporteffektivitet genom anlöp av fler hamnar runt kusten motiverade av balanserade varuflöden och nya positioneringsmöjligheter av lastbärare.


Genomförandeperiod

den 1 april 2020 till den 30 juni 2021


Portfölj

FoI sjöfartsområdet

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921