Damning och buller vid byggarbetsplatser

Projekt:

Luftkvalitetsberäkningar av diffus damning samt buller från byggarbetsplatser

Sammanfattning:
I många av Sveriges tätorter pågår eller planeras det för en mängd stora frastrukturella byggprojekt (vägar, järnvägar, broar m.m.). Då många av byggprojekten är lokaliserade i städer där det redan idag förekommer höga halter av partiklar i luft och bullerbelastningen ofta är stor, ökar risken att ställda krav för buller och miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft kommer att överskridas under långa byggfaser. Vidare gör stora byggprojekt det svårare att uppfylla de hårdare satta miljökvalitetsmålen till år 2020.
Vid byggarbetsplatser förekommer partikel- och bulleremissioner i olika omfattning beroende på arbetsplatsens storlek, vilka aktiviteter som pågår och de meteorologiska förutsättningarna. Grävarbeten eller förflyttningar av jordmassor i torr och blåsig väderlek gynnar damningen. Fordonstransporter på allmän väg drar med sig material ut på vägarna i anslutning till byggarbetsplatsen och ger ett tillskott till vägdammsförrådet på vägar och gator. Såväl partikelspridning som buller kan ge upphov till problem och olägenheter antingen i form av nedsmutsning eller överskridanden av MKN för partiklar (PM10 och PM2,5) och riktvärden eller villkor för buller. Tidigare har det varit svårt och att uppskatta bidrag till både luftkvaliteten och depositionen (dvs. nedsmutsningen) av partiklar från byggarbetsplatser då det inte funnits några så kallade emissionsfaktorer (EF).
I detta projekt har en metodik för kvantifiering av damning utvecklats som kan användas på befintliga eller kommande byggen eller infrastrukturprojekt. Metodiken möjliggör att beräkna belastning från passiv damning för jämförelse mot MKN och miljökvalitetsmålen för utomhusluft, om behov av beräkningar bedöms föreligga. För buller görs motsvarande värdering ifråga om utredningsbehov med befintliga schabloner och riktlinjer, enligt NFS 2004:15, som utgångspunkt.

Det övergripande målet är att ta fram underlag för när olika metoder för beräkningar av partikelspridning och buller från byggarbetsplatser är lämpliga att använda, samt en klassificering av dessa för olika miljöer och storlekar på byggen.
Det övergripande syftet med projektet är att spridningsmodellera passiv damning, damning på allmän väg och buller ifrån byggarbetsplatser för att kvantifiera vilka artikelhalter och bullernivåer som uppstår vid byggarbetsplatser.
Emissionsfaktorer för passiv damning från byggarbetsplatser och för damning från byggarbetsplatsrelaterad verksamhet, på allmän väg har tagits fram.

Resultaten har nåtts genom att använda data från tidigare utförda studier kombinerat med ett flertal olika mätningar och spridningsberäkningar.
De emissionsfaktorer som tagits fram för damning från byggarbetsplatser representerar torrt respektive regnigt väder och vardagar respektive helger. För de fall då sprängning sker har särskilda emissionsfaktorer tagits fram.
Det material som följer med byggfordon ut på allmänna vägar bidrar till damning. I projektet har emissionsfaktorer för detta tagits fram, som tar hänsyn till hur många byggfordonen är och avståndet från byggarbetsplatsen.


Länk till publikation i fulltext (pdf-fil, 5 773,4 kB. Öppnas i nytt fönster)

Författare: Marie Haeger-Eugensson mfl
Utgivare: COWI
Utgivningsdatum: 2018-07-13
Diarienummer: TRV 2016/59758
Antal sidor: 85
Språk: Svenska
Kontaktperson: Mira Andersson Ovuka, PRvlt och Anna-Sara Kopperud, IVtmös2


Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921