Avslutat projekt

Benämning

Luftkvalitetsberäkningar av diffus damning samt buller från byggarbetsplatser

Utförare

COWI

Beskrivning

Vid byggarbetsplatser förekommer oftast diffus damning av partiklar i olika omfattning beroende på arbetsplatsens storlek, aktiviteter samt meteorologiska förutsättningar m.m. Detta kan ge upphov till olika problem och olägenheter antingen i form av överskridanden av miljökvalitetsnormer (MKN) för partiklar (PM10 och PM 2,5), miljömål och/eller nedsmutsning. Emissionsfaktorer (EF) har tidigare utvecklats för olika förutsättningar och aktiviteter. I dagsläget förekommer det, och planeras fortsatt, stora infrastrukturella byggprojekt (vägar, järnvägar, broar m.m.) i många av Sveriges tätorter. Då många av byggprojekten är lokaliserade i städer där det redan idag förekommer höga halter av partiklar i luft, ökar risken att MKN för buller och utomhusluft kommer att överskridas under långa byggfaser och även att, de hårdare satta miljömålen, inte kommer att uppfyllas 2020.

Syfte med projektet är att visa om, när och var detaljerade, alternativt enklare beräkningar av bidrag från buller samt dammande verksamheter behöver genomföras samt att en klassificering av dessa kommer att göras beroende på påverkansgrad för olika miljöer och storlekar på byggen.
Luft: Visa hur, om och när behov finns av spridningsmodellering av damning från byggarbetsplatser. Detta inkluderar diffus damning från transporter inom och strax utanför området, inklusive förbättrade EF för damning på allmän väg från byggtrafik, samt identifiering om/när avancerad respektive enklare modellering krävs.
Buller: Motsvarande frågeställning som ovan men här avseende spridning av buller från arbets-maskiner och byggtrafik inom byggarbetsplatser inklusive klassificering för att klassa vilken noggrannhet som behövs.
Åtgärder: För både luft och buller kommer även förslag på åtgärder tas fram.


Genomförandeperiod

den 1 juli 2016 till den 30 september 2018


Portfölj

Bygga

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921