Avslutat projekt

Benämning

Realiserbarhetsstudie positioneringssystem med reflektorer i vägbanan

Utförare

Viktoria Swedish ICT AB

Beskrivning

Redundant och noggrann positionering av fordon på väg är nödvändig för att skapa förutsättningar för helt autonom körning, det vill säga där föraren inte är ansvarig.
De är också av största vikt att en positioneringslösning är robust mot plötsliga förändringar såsom exempelvis vägarbeten.
Idag saknas trovärdiga alternativ som möter ovan nämnda krav.
Syftet med detta projekt är att studera realiserbarheten i en redundant positionering av fordon med hjälp av ungefärlig GPS-positionering, detaljerad information genom uppkoppling, kamera för vägmarkeringar samt radar för att detektera reflektorer i vägbanan.


Genomförandeperiod

den 16 november 2015 till den 31 december 2015


Portfölj

Strategiska initiativ

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921