Utvecklingsprojekt

Benämning

Hur realiserar man den mest energieffektiva fartygsresan i praktiken?

Utförare

Lean Marine

Beskrivning

Den pågående digitaliseringen i samhället håller på att förändra villkoren för organiseringen av sjöfarten. Den ökade mängden data och information innebär en rad möjligheter men också flera svårigheter. Människor har en begränsad förmåga att se mönster i stora datamängder och väga flertalet faktorer mot varandra. Istället tenderar organisationer och människor att välja det som anses vara tillräckligt bra snarare än det optimala. Tidigare forskning har visat att stora informationsmängder inte automatiskt leder till energioptimering då tolkning och förståelse av denna data ställer stora krav på landorganisationen och fartygsbesättningar (Viktorelius and Lundh, 2019).

Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning har stora möjligheter att revolutionera beslutsfattande och planering inom sjöfarten. Genom att träna neurala nätverk (AI) med stora datamängder rörande de faktorer som påverkar energieffektiviteten för ett givet fartyg kan optimala driftlägen sedan identifieras i realtid. Ett sådant hjälpmedel skulle vara av stor betydelse både för planering på rederikontor iland och beslutsfattande ombord på fartyg. AI är ett relativt nytt fenomen inom sjöfarten och har tidigare använts i mycket liten utsträckning för energieffektivisering. Forskning kring hur AI kan användas i praktiken för att stödja optimeringen av fartyg är därför av stor betydelse.


Genomförandeperiod

den 1 augusti 2020 till den 31 december 2022


Portfölj

FoI sjöfartsområdet

Målområde

E-maritime
Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921