Avslutat projekt

Benämning

BeFo 423 - Hållbar Tunn-EL: Strategi för hållbar tunneldrivning i byggbranschen genom elektrifiering

Utförare

Stiftelsen Bergteknisk Forskning - BeFo

Beskrivning

Bygg- och anläggningsbranschen kan göra stora miljövinster genom att gå över till eldrift av fordon och arbetsmaskiner i tunneldrivningsprojekt. Miljövinsterna är globala i form av sänkta koldioxidutsläpp såväl som lokala i form av lägre partikelutsläpp och buller, och innebär också att arbetsmiljön i tunnlarna förbättras betydligt. Eldrivna maskiner har även lägre driftskostnader än dieseldrivna. Gruvindustrin har kommit långt i sin elektrifiering. I detta projekt kommer projektparterna Ecoloop, Epiroc, SKB och Trafikverket identifiera utvecklingsbehov för att elektrifierade lösningar ska fungera i bygg- och anläggningsbranschen, och samtidigt ta till sig kunskap från gruvindustrin. Fokus i projektet kommer vara på ekologisk hållbarhet och säkerhet, och till viss del även ekonomisk hållbarhet. Projektet är en förstudie som ska leda fram till ett pilotprojekt, och utförs som en fallstudie på ett eller flera tunnelprojekt.

Genomförandeperiod

den 1 september 2020 till den 30 juni 2021


Portfölj

Bygga

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921