Hållbar tunn-el: strategi för hållbar tunneldrivning i byggbranschen genom elektrifiering

Projekt:

BeFo 423 - Hållbar Tunn-EL: Strategi för hållbar tunneldrivning i byggbranschen genom elektrifiering

Sammanfattning:
Många organisationer och beställare jobbar aktivt för att elektrifiera bygg- och anläggningsprojekt. Projektet ”Hållbar TunnEL” har fokuserat på elektrifiering av tunnelbyggen på grund av den specifika arbetsmiljön som tunnlar utgör – här finns
särskilda behov av att tänka på säkerheten kring batterier och eldrivna maskiner och i den slutna miljön är emissionsfrihet särskilt viktigt. När direktivet för yrkeshygieniska
gränsvärden träder i kraft år 2023 kommer det bli dyrare att ha bränsledrivna maskiner i tunnlarna. Genom att elektrifiera kan man minska klimatbelastningen samtidigt som
man minskar lokala emissioner och därmed förbättrar arbetsmiljön och minskar behovet av ventilation.
Projektet genomfördes i flera delar; en kartläggning av energi- och effektbehov uppdelat på arbetsmoment gjordes för ett ”medeltunnelprojekt” med borra-sprängcykel. Syftet
var att få en allmän bild av maskinpark, tidsåtgång för olika moment samt effektbehov.
Kartläggningen har sedan legat till grund för förslag kring hur tunneldrivningsprojekt kan bli helt elektrifierade och kring behov av framtida utveckling. Utifrån detta fokus har hinder och möjligheter för elektrifiering beskrivits.
Kartläggningen av exempelprojektet visade att utlastningsmomentet har den största energiåtgången under dygnet och även det största effektbehovet. Utlastningen är i vårt
exempel, liksom i de flesta tunnelprojekt i Sverige idag, dieseldrivet och görs med hjullastare, dumprar och lastbil. Elektrifiering av utlastningsmomentet ger betydande
effekt både på klimatbelastning och på lokalt skadliga emissioner och eftersom detta moment står för en så stor del av den totala energianvändningen ger det också effekt på hela projektets utsläpp – nästan 50% minskning av fossila koldioxidutsläpp och över 60% minskning av lokala, hälsoskadliga, emissioner.
Elektrifiering innebär att säkerhetsrutiner kan behöva ses över, till exempel har bränder i elmaskiner ett annat förlopp än i dieselmaskiner. Dagens elanslutningar skulle kunna
klara helt elektrifierade projekt, särskilt om man använder lastutjämning och laddar maskiner långsamt. Men i vissa områden är det brist på effekt i de lokala näten och där är det av vikt att nätägarna stärker eltillgången. Slutligen har samtliga vidtalade aktörer i värdekedjan visat stort intresse för projektet
och för elektrifiering, vilket visar att det finns goda möjligheter att arbeta tillsammans för att göra det tekniksprång som elektrifiering av mobila maskiner innebär.
Nyckelord: elektrifiering, arbetsmaskiner, tunneldrivning, emissioner


Länk till publikation i fulltext (pdf-fil, 1 230,1 kB. Öppnas i nytt fönster)

Författare: Maria Johansson, Sandra Frosth, Tobias Robinson, Ann Segerborg-Fick
Utgivare: Stiftetelsen Bergteknisk Forskning - BeFo
Utgivningsdatum: 2021-10-22
Diarienummer: TRV 2020/71242
ISSN: 1104-1773
Antal sidor: 26
Språk: Svenska
Kontaktperson: Karl-Johan Loorents, UHtag
Beställ från: Ladda ner på www.befoonline.org/publikationer

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921