Utvecklingsprojekt

Benämning

Lågbullerbeläggning med stålslagg på E4 i Huskvarna

Utförare

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut

Beskrivning

För bästa akustiska effekt och livslängd måste lågbullerbeläggningar av dränerande typ ha ett högt hålrum (helst omkring 25 %). Emellertid innebär ett högt hålrum att hållbarheten av beläggningen riskerar att bli sämre. Får att få tillräckligt bra hållbarhet för en dränbeläggning med höga hålrum måste beständighet vara hög, vilket ställer stora krav på ballast och bindemedel.

Ett alternativ som har visat sig lovande är att ersätta ballast av stenmaterial med stålslagg. Stålslaggen kan ge bättre vidhäftning mot bindemedlet och således ha en potentiellt bättre hållbarhet, särskilt för en så öppen textur som behövs för hög bullerreduktion. En annan fördel med stålslagg i detta sammanhang är att den förväntas vara relativt slitstark mot dubbdäcksslitage och därmed ge mindre alstring av smuts som kan täppa igen porerna i beläggningen.

Syftet med detta projekt är att anlägga en lämpligt lång och väl placerad teststräcka på E4, Huskvarna med hög andel av tung trafik. Ballasten ska utgöras av stålslagg och specialbindemedel. Den ska följas upp under några år genom studier av akustiska och tekniska egenskaper, både i fält och på laboratorium. Referenssträckan kommer att utgöras av en konventionell, lågbullrande beläggning.


Genomförandeperiod

den 16 januari 2015 till den 1 oktober 2021


Portfölj

Bygga

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921