Avslutat projekt

Benämning

Planering och utformning för ett ökat gående

Utförare

Luleå tekniska universitet

Beskrivning

Det långsiktiga syftet med projektet är att få fler personer att välja att färdas till fots oftare och att de gående ska kunna gå säkert och tryggt året runt. Målet är att bidra till en systematisk förbättring av förutsättningarna för gåendes förflyttningar. Gåendes transportkvalitet studeras särskilt, men även samspelet mellan gående, cyklister och i vissa fall även mopedister på gågator och gång- och cykelvägar med tillåten cykel- och mopedtrafik.

I projektet studeras gåendes preferenser avseende trygghet, säkerhet, bekvämlighet, framkomlighet/tillgänglighet, estetik gällande olika trafikmiljöer, väderförhållanden, andra trafikanter och belysning m.m. I projektet används enkätstudier och samtal/vandringar för att nå en förståelse av och kunna exemplifiera hur gående väljer väg, varför vissa företeelser blir hindrande/upplevs som riskfyllda eller, tvärtom, lockar till gående. Gående studeras utifrån olika åldersgrupper och syftet med gåendet. Både förflyttningar utan målpunkt (t ex rekreation) och förflyttningar med ärende i målpunkt (t ex till arbete och skola) ingår. Olika åldersgrupper studeras då personer i olika åldrar/livsfaser har olika behov, preferenser och förutsättningar för sitt resande.

Resultaten från studierna omvandlas till praktiskt planeringsunderlag i dialog med trafikplanerare. Resultatet av studien blir ett kunskapsunderlag för förbättrad transportkvalitet för gående, samt bättre råd om reglering och utformning av gågator med tillåten cykeltrafik. Råden bör rikta sig mot svenska kommuner.


Genomförandeperiod

den 24 februari 2010 till den 30 april 2013


Portfölj

Väl fungerande resor och transporter i storstadsregionerna

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921