Avslutat projekt

Benämning

CSA SAFT Simulering av Atmosfär och Flygtrafik för en Tystare omvärld

Utförare

KTH

Beskrivning

I forskningsprojektet SAFT föreslås det att inrätta ett beräkningsverktyg som möjliggör simulering av bullerexponering på marken från flygtrafik, med hänsyn till hela kedjan: typ av flygplan/motor, flygbana, flygplan- / motor tillstånd, ljudalstring och ljudutbredning med hänsyn till aktuellt väder. Genom framtida studier med SAFT-verktyget förväntas det att effektiva metoder för att påverka bullret kan identifieras. Detta kan vara genom studier på befintliga flygplan/flygtrafik och start/landningsprocedurer samt framtida motor-/flygplanstyper. Verktyget SAFT är primärt avsett att utgöra ett komplement till dagens så kallade "integrerade metoder", men kommer att gå långt bortom dessa metoder när det gäller funktionalitet.
Centrala skillnader mellan ett "fysik baserat" simuleringsverktyg som SAFT och ett integrerat verktyg är att den senare inte tillåter en separation mellan de enskilda ljudkällorna på ett flygplan, inte innehåller någon frekvensinformation, inte tillåter studier hur ljudet från varje källa utbreder sig samt ej heller tar hänsyn till meteorologiska variationer. Medan intgrerade verktyg fokuserar primärt på långsiktiga bullermönster, typiskt totalt över ett år, är det nya planerade SAFT verktyget också mycket lämpat för ”single-event” studier av nya rutiner (t.ex. kopplat till projekt BRANTARE), nya motorer etc.


Genomförandeperiod

den 1 september 2016 till den 31 augusti 2019


Portfölj

FoI luftfartsområdet

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921