Portfölj 104: Robust och tillförlitlig infrastruktur

Syftet med portföljen (utdrag ur inriktning för Forskning och Innovation)

Robust och tillförlitlig infrastruktur är en grundförutsättning för effektiva, säkra, energieffektiva och miljömässigt hållbara transporter och därmed ett väl fungerande samhälle och näringsliv. Infrastrukturen ska göras mer robust och tåligt mot störningar samtidigt som förmågan stärks att snabbt hantera de störningar som ändå uppstår. Ny infrastruktur ska utformas och dimensioneras med hänsyn till klimatförändringar, anpassas till omgivande landskap och bebyggelse och tillsammans med människor och fordon skapa ett säkert transportsystem.

En väl fungerande trafikinformation och trafikledning leder till ett effektivare utnyttjande av infrastrukturens kapacitet och ger förutsättningar för en mer realistisk förväntansbild på transportsystemets leveransförmåga.

Samarbete och koordinering mellan utvecklingsinsatser i samtliga portföljer är en viktig förutsättning för måluppfyllelse om robust och tillförlitlig infrastruktur.

Portföljens ska möjliggöra effektiv, modern utformning inklusive gestaltning samt dimensionering av robusta, tillförlitliga och miljöanpassade väg- och järnvägsanläggningar till lägsta kostnad utifrån nedbrytning av trafik och klimat. Trafiksäkerhet, trafikledning, miljö och samverkan mellan fordon och infrastruktur kommer att vara viktiga komponenter för portföljens program och projekt.

För att framgent skapa en robust och tillförlitlig infrastruktur med ökad kapacitet och minskade störningar måste kunskap, metodik, verktyg samt krav i aktuella regelverk utvecklas. En metodik för ett optimalt val av åtgärd/ konstruktion ur ett ekonomiskt, säkerhetsmässigt och miljömässigt perspektiv måste utvecklas. Portföljen ska genom fokusering på verifiering, demonstration och implementering av ny kunskap och nya lösningar bidra till denna utveckling.

Ett viktigt område är att utifrån vald kvalitet på åtgärden/konstruktionen vid investering och underhåll kunna värdera och optimera livscykelkostnad med en LCC-analys och miljöpåverkan via en LCA-analys.

Övriga självklara och prioriterade områden är underhåll av väg- och järnvägsanläggningen där metodik för val av åtgärder och kvalitetsnivå står i centrum med syfte att öka tillförlitligheten i systemet.

Vidare måste också trafikinformation till näringsliv och medborgare förbättras samtidigt som trafiksäkerhet för arbetare och trafikant ökas. Metoder för trafikledning behöver förbättras för att minska konsekvenser av störningar. Kunskapen om och utvecklingen av samverkande system mellan fordon och infrastruktur ökas med syftet att förbättra trafiksäkerheten och trafikinformationen.


Portföljledare

Hawzheen Karim


Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921