Utveckling av effektiva och relevanta metoder för bedömning av bergmaterial innehållande metallförande sulfidmineral

Projekt:

Utveckling av effektiva och relevanta metoder för bedömning av bergmaterial innehållande metallförande sulfidmineral

Sammanfattning:
Från slutrapport Utveckling av effektiva och relevanta metoder för bedömning av bergmaterial innehållande metallförande sulfidmineral:

”Det föreliggande projektets mål var att på vetenskapliga grunder framställa, utvärdera och rekommendera praktiskt tillämpbara metoder för klassificering av bergmaterialens reaktivitet relaterad till innehåll av sulfidmineral. Projektet ska också föreslå metoder för behandling av bergmaterial där negativa miljöeffekter på närmiljön kan förutses.

Projektet var indelat i sex delprojekt:1) Översiktlig klassificering av sulfidförande berggrund, 2) Anrikning av sulfidmineral i samband med produktion av olika bergmaterialprodukter, 3) Utveckling och testning av effektiva och representativa provtagnings- och provhanteringsmetoder för fast berg och krossmaterial, 4) Val av relevanta och effektiva analysmetoder, 5) Framtagning av metod för klassificering av sulfidförande bergkross samt 6) Val, testning och verifiering av hållbara metoder för neutralisering av syrabildning från sulfidoxidation. Slutrapporten innehåller en sammanställning av delprojektens resultat med en systematisk presentation av metodik för effektiv bedömning, klassificering och behandling av sulfidförande bergmaterial och krossprodukter.

I en samlad bedömning av försurningsrisk och eventuella behov av behandling är det dock inte tillräckligt att enbart utgå från krossmaterialets innehåll av syrabildande och eventuella syraneutraliserande mineral. Därutöver finns en rad kvarstående aspekter som också måste beaktas, exempelvis: Var i terrängen ska materialet användas? Hur stor volym? Hur ska materialet användas? Vilka storleksfraktioner ska användas? Hydrologiska förhållanden o.s.v. Sådana överväganden ligger utanför ramen för denna utredning att belysa.”

Kommentar
Trafikverket ser aktuell forskningsrapport med dess resultat, diskussion och förslag som ett underlag, bland flera, till del nyttig i det fortsatta arbetet med hantering av sulfidförande berg som konstruktionsmaterial till infrastrukturbyggande. Det finns behov av att ytterligare stärka kunskap om sulfidförande bergmaterial och dess relaterade geokemiska processer kopplat till hantering och slutanvändning, särskilt för att beskriva när risk kan uppstå som stöd i en samlad bedömning.


Länk till publikation i fulltext (pdf-fil, 5 722,5 kB. Öppnas i nytt fönster)

Författare: Karel Miskovsky, Lars Lövgren, Eva Johansson, Jan Bida, Håkan Arvidsson, Mattias Göransson, Jenny Andersson
Utgivare: Envix
Utgivningsdatum: 2022-03-17
Diarienummer: TRV 2019/120115
Antal sidor: 96
Språk: Svenska
Kontaktperson: Karl-Johan Loorents, UHtag


Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921