Framtidens ledarskap inom sjöfarten

Projekt:

Framtidens ledarskap inom sjöfarten – förutsättningar och krav för främjandet av en god säkerhetskultur

Sammanfattning:
Sjöfartssektorn utgör en central roll för transportkedjor internationellt och i Sverige. Samtidigt
står branschen inför flera utmaningar kopplat till brister i den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön ombord på fartyg samt sektorns förmåga att bibehålla kompetent personal där
sjöfartens utmaningar bland annat har kopplats till ledarskapet i branschen.
Detta forskningsprojekt syftar till att undersöka hur ett framtida ledarskap som främjar en god
arbetsmiljö och säkerhetskultur bör se ut inom sjöfartsindustrin. Projektet har samlat in data
genom en litteraturstudie och dokumentgranskning samt intervjuer och enkätstudier.
Datainsamlingen genomfördes hos två nordiska rederier med ledare och medarbetare på både
sjö‐ och landsidan.
Tidigare forskning visar att ledarskapet många gånger är en avgörande faktor för attskapa goda,
hälsosamma och säkra arbetsförhållanden ute tillsjöss. Resultatet från datainsamlingen visar på
att det skett en viss utveckling i fråga om ledarskapet inom sjöfarten under det senaste
decenniet. En utveckling har skett avseende en minskad negativ inverkan av hierarkiska nivåer
ombord samt en utveckling gällande undvikandet av en negativ ”blame‐culture” i
organisationerna. De deltagande rederierna och sjöfartssektorn i stort har arbetat aktivt med
kulturfrågan och resultatet visar att en sådan förändring på senare år delvis har skett gällande
en förbättring av organisationskulturen ombord. Inom andra områden visar resultatet samtidigt
på en ökad produktionspress, minskat utrymme för gemensamma aktiviteter eller ledig tid i
hamn och minskad personalstyrka med ökad arbetsbelastning som följd.


Länk till publikation i fulltext (pdf-fil, 1 187,3 kB. Öppnas i nytt fönster)

Författare: Eva-Lotta Nylén, Oscar Arman, Malin Mattson Molnar
Utgivare: MTO Säkerhet
Utgivningsdatum: 2021-11-19
Diarienummer: TRV 2020/5738
Antal sidor: 69
Språk: Svenska
Kontaktperson: Charlott Andersson, US


Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921