Avslutat projekt

Benämning

Kompletterande analyser av data från projektet ”hälsoeffekter av vibrationer från tågtrafik” EpiVib

Utförare

Göteborgs universitet

Beskrivning

Trafikverket finansierar projektet ”hälsoeffekter av vibrationer från tågtrafik” (förkortas EpiVib), under perioden 2016 – 2019. Det är det första projektet i sitt slag, där målsättningen har varit att studera hälsoeffekter av exponering i hemmet av vibrationer (och buller) från tågtrafik. Mer än 6800 personer har svarat på enkät om hur de upplever buller och vibrationer i sin bostad, och stora mängder registerbaserad information om sjuklighet, läkemedelsanvändning och primärvårdskontakter har länkats till deras svar. Dessutom har bullernivån och den maximala vibrationshastigheten vid bostaden beräknats utifrån terrängprofil, marktyp och tågtrafik.

Under projektets gång har nya idéer om hur det insamlade materialet skulle kunna omarbetas och analyseras på nytt för att få fram bättre information ur olika aspekter. Därför har denna tilläggsansökan utformats för att kunna genomföra sådana omarbetningar och -analyser i direkt anslutning till projektets slut i december 2019.
I pågående analyser av sjukdomsutfall och vibrationer analyseras samband mellan metabola sjukdomar, som diabetes och hjärtkärl-sjukdomar och vibrationer och buller.

Analyserna är dock komplexa och vissa register täcker endast delar av vår studiepopulation. Vi kommer att komplettera sjukdomsutfall med läkemedelsanvändning samt primärvårdskontakter för att öka noggrannheten.
Även beräkningarna av exponeringen för vibrationer kan förbättras. I den tidigare analysen utgick beräkningarna endast från de geologiska förhållandena under mottagarpunkten (bostaden). Vi vill i detta projekt också ta hänsyn till marken under järnvägen och vid några punkter utmed den kortaste linjen mellan järnvägen och mottagarpunkten. Detta skulle fånga upp fall där järnvägen står på stabil grund eller där en rygg av styvare mark eller berg fungerar avskärmande, och vi i nuvarande metod därför överskattar den maximala vibrationshastigheten.


Genomförandeperiod

den 1 mars 2020 till den 15 mars 2021


Portfölj

Planera

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921