Avslutat projekt

Benämning

Utveckling av effektiva och relevanta metoder för bedömning av bergmaterial innehållande metallförande sulfidmineral

Utförare

Envix Nord AB

Beskrivning

Praktiska erfarenheter med hantering av sulfidförande bergmassor (Envix 2007–2019) som enligt nuvarande bedömningsmetoder (Trafikverkets handbok för hantering av sulfidförande bergarter, Trafikverket 2015:057) klassas som låghaltiga har visat att motsvarande krossprodukter har gett upphov till betydande skador på biotoper och närmiljö genom försurning och utsläpp av miljöfarliga tungmetaller. Miljöproblem uppstår speciellt vid användning av sulfidmineraliserad bergkross som utfyllnad av exploateringsytor, magasinering i upplag och i väg- och järnvägskonstruktioner. Problemet har aktualiserats i samband med stora infrastruktursatsningar såsom förbifart Stockholm och Norrbotniabanan då stora volymer av överskottsmassor hanteras.

De hittills genomförda undersökningarna (Envix 2019, pågående projekt) tyder på att, vid krossning, anrikas sulfidmineral i krossproduktens finfraktion, vilket ökar deras reaktivitet beroende på ökad specifik yta. Dessutom jämnfördelas sulfidmineral i ballastprodukten i samband med krossning och siktning. Beroende på sulfidmineraliseringarnas variationer i mineralsammansättning, koncentration och grundvattenförhållanden är hantering av sulfidförande bergmaterial platsspecifik.

Projektet avser att utveckla och verifiera nya, problemanpassade, effektiva provtagnings-, provberednings- och analysmetoder samt ge förslag till klassificeringssystem för sulfidförande bergmassor och bergkross. Vidare kommer projektet att bidra till komplettering och breddad tillämpning av Trafikverkets publikation 2015:057 samt utgöra underlag för bestämning av rekommenderade riktvärden.

För att i hög grad minska sulfidförande bergmaterialens negativa miljöpåverkan och därmed förbättra hushållning med naturresurser ska forskningen vidare fokusera på utveckling av effektiva och hållbara för- och efterbehandlingsmetoder.


Genomförandeperiod

den 1 november 2019 till den 30 november 2021


Portfölj

Bygga

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921