Utvecklingsprojekt

Benämning

REDO 2.0: Preventivt arbete för en hållbar social arbetsmiljö

Utförare

RISE Research Institutes of Sweden

Beskrivning

Regeringens transportpolitiska funktionsmål innebär att systemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. För att uppnå detta behöver transportindustrin i allmänhet och sjöfarten i synnerhet kognitiv mångfald i sitt angreppssätt för att hantera de strategiska förändringar som vi står inför med digitalisering, automation och utveckling av nya tjänster. Men kvinnor utgör en liten minoritet och har inte samma makt och inflytande över utvecklingen som män har, så för att främja innovationskraften krävs en trygg och inkluderande sociala arbetsmiljö där olika kön, etnicitet och bakgrund ses som självklara fördelar.
REDO 2.0 är ett projekt som vill ta ett stort grepp runt preventivt arbete för social hållbarhet till sjöss. Utifrån de tre grundbultarna trygghet, inkludering och motivation kommer vi att utveckla metoder och verktyg samt hitta nya vägar till lärande och förståelse för att bidra till att sjöfart är en arbetsplats med bra social arbetsmiljö.
REDO 2.0 utgår från kvalitativa och kvantitativa studier, analyser och slutsatser inom projektet REDO (Rekrytering till sjöfarten - Måste sjöman vara män?, TRV 2019 / 96491) där fokus har varit att förbättra jämställdheten till sjöss genom att fler kvinnor söker jobb och stannar inom den maritima industrin. REDO visar tydligt att det krävs insatser i den sociala arbetsmiljön för att öka jämställdheten och att en tryggare och mer inkluderande arbetsmiljö gagnar både kvinnor och män.
Ledarskap och medarbetarskap är intimt förknippat med den sociala arbetsmiljön och ombord på ett fartyg, där hierarkin är strikt, avgör ledarna ofta kulturen. Projektet sätter därför ett särskilt fokus på befälhavarens roll, ansvar och möjlighet till stöd.
Projektet genomförs av RISE, Sjöfartsverket, Svensk Sjöfart, Chalmers, och MÄN som projektpart, tillsammans med fem rederier. REDO 2.0 är en del av Vågrätt som i sin tur är en del av EUs Women in Transport- Platform for change.


Genomförandeperiod

den 18 oktober 2021 till den 31 december 2024


Portfölj

FoI sjöfartsområdet

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921