Utvecklingsprojekt

Benämning

Urbana stationssamhällen - förtätning av stationsnära områden för god tillgänglighet

Utförare

Chalmers tekniska högskola AB

Beskrivning

Samtidigt som stationer ökar tillgänglighet på regional och nationell nivå och skapar urban utvecklingspotential i direkt anslutning till stationer, påverkas stationssamhällen också av barriäreffekter och buller med potentiella negativa konsekvenser för social och ekonomisk hållbarhet. En ökad förståelse av dessa potentiella positiva och negativa konsekvenser samt en värdering av lösningar utifrån de globala målen i Agenda 2030 skulle leda till bättre planering och utveckling av framtidens stationssamhällen.

Syftet med projektet ”Urbana stationssamhällen – förtätning av stationsnära områden för god tillgänglighet” är att utveckla en analysmetod för utvärdering av tillgänglighet och täthet i förhållande till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, i synnerhet mål 11: Hållbara städer och samhällen. Arbetet i projektet bygger på tidigare forskning med fokus på studier hur den byggda miljön påverkar sociala, ekologiska och ekonomiska processer. Resultatet av analysen kommer att generera insikter om möjliga konflikter och synergier mellan sociala, ekonomiska och ekologiska effekter, men också mellan Trafikverkets och kommunernas uppdrag och mål. Därmed blir analysresultatet ett viktigt beslutsunderlag i kommunernas och Trafikverkets gemensamma planering och utveckling av framtida stationsområden och -samhällen i Sverige.

Projektet relateras främst till Trafikverkets prioriterade forsknings- och innovationstema Planera, men kan även kopplas till Möjliggöra, Bygga och Strategiska initiativ.

Projektet genomförs i nära samarbete mellan Centre for Sustainable Urban Futures, Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik och Göteborgsregionen, med rådgivare från Urbana och regionala studier, KTH och Byggteknik, Högskolan Dalarna.


Genomförandeperiod

den 1 november 2020 till den 31 augusti 2022


Portfölj

Planera

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921