Utvecklingsprojekt

Benämning

Integrerad kvalitetssäkring och automatiserad kvalitetskontroll i komplexa projekt

Utförare

Chalmers Tekniska Högskola

Beskrivning

Bygg- och anläggningsbranschen står inför en fundamental omvandling med digitaliseringen som den drivande kraften. Projekt inom bygg- och anläggningsbranschen ökar i komplexitet, och blir mer och mer specialiserade. Ökad komplexitet är känt som den främsta orsaken till att projekt misslyckas i att uppnå mål att leverera i rätt tid, till rätt kostnad och önskad kvalitet. Det finns stora effekter att vinna med digitalisering och BIM kopplat till projekterings- och byggprocessen. Att enkelt kunna identifiera och kontrollera att krav är uppfyllda är av stor vikt i multidisciplinära bygg- och anläggningsprojekt som ofta är komplexa och har många osäkerheter. Här anses BIM vara användbart för att bland annat förbättra kvaliteten genom att eliminera konflikter och minska omarbetningen. En styrd, kvalitetssäkrad och effektiv hantering av information om anläggningen kan rätt hanterat bland annat lämna ett ökat utrymme för innovation. Detta projekt avser att presentera en kartläggning över hur kvalitetssäkringsprocessen och kvalitetskontrollen genomförs idag. Genom att få en tydlig bild av hur kvalitetskontroller genomförs ges en inblick i de deöar av kvalitetssäkringsprocessen som är generiska och vilka moment som kan automatiseras, vilket underlättar för alla aktörer och frigör tid för innovation.

Syftet med forskningsprojektet är att utveckla, testa och utvärdera en mer effektiv process för kvalitetssäkring och beslutsfattande kopplat till användande av digitala modeller. Projektet syftar till att utvärdera nuvarande kvalitetssäkringsprocess i relation till granskning av byggbarhet och hållbarhet men också att utveckla, testa och utvärdera en automatiserad process och verktyg för leverans och kvalitetskontroll av designlösningar och information med hjälp av exempelvis IFC. Projektets mål är att studera möjliga förbättringar och effektivisering av kvalitetssäkringsprocessen och automatisering av vissa delar. Vid projektslut, ska projektet redovisa: rekommenderade åtgärder som bedöms som viktiga för att uppnå tydlig effektivisering vid kvalitetssäkring och automatisering med avseende på tid och kostnad. Samlade erfarenheter för framtagande av kravställning för kvalitetssäkring och automatisering och en behovsbild över identifierade förutsättningar för framtida implementering.

Projektet kommer att genomföras baserat på ett Design Science-angreppssätt vilket tar sin utgångspunkt i att både tekniska och mänskliga aspekter kopplat till det problem som ska lösas.


Genomförandeperiod

den 1 augusti 2020 till den 31 mars 2022


Portfölj

Bygga

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921