Avslutat projekt

Benämning

Reduction of underwater noise from ships by propeller surface roughness - utilization of RoughProp

Utförare

Chalmers Tekniska Högskola AB

Beskrivning

Utstrålat undervattensbuller (URN, efter engelskans Underwater Radiated Noise) från sjöfart har fått ökad uppmärksamhet som ett miljöproblem (Götz 2009, Jalkanen 2018). Det finns tydliga bevis på skadlig påverkan från URN på marint djurliv, framför allt relaterat till beteende förändringar, födointag, maskning av ljud och fysiologisk stress. För att möta dessa problem, drev man på IMO under 2014 igenom riktlinjer för att minska buller från kommersiell sjöfart. I dessa noterar man att en stor del, möjligen den största delen, av utstrålat undervattensbuller orsakas av propellerkavitation, och framför allt från spetsvirvelkavitation (TVC, efter engelskans Tip Vortex Cavitation) (IMO 2014, Blom 2017, Bosschers 2018). Åtgärder inom propellerdesign att minska buller står i regel i konflikt med att öka verkningsgraden, så högre krav på minskat buller riskerar att öka utsläppen till luft, som t.ex. växthusgaser, SOx, NOx och partiklar, genom att fartygets bränsleförbrukning ökar.
I den första fasen av RoughProp, ett projekt finansierat av Vinnova, demonstrerades möjligheterna att minska TVC, och därmed buller, genom att applicera en liten mängd ytråhet på propellern. Slutsatserna baserades på både experimentella resultat och välupplöst CFD och visade på vilken typ av ytråhet som hade goda effekter och var på bladet den skulle placeras för att på bästa sätt balansera effekterna på TVC och på propellerns verkningsgrad.
Målsättning med detta projekt är att utvidga och applicera resultaten från Vinnova-RoughProp till kommersiella propellrar och studera effekten i fullskala vid relevanta operationspunkter för propellern. Studier i både modell- och fullskala kommer att genomföras för att kunna dra slutsatser om realistiska mål för minskat buller. En designmetodik kommer att utvecklas för att göra det möjligt att erbjuda denna typ av bulleråtgärd för kommersiellt designarbete.


Genomförandeperiod

den 1 mars 2020 till den 28 februari 2021


Portfölj

FoI sjöfartsområdet

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921