Utvecklingsprojekt

Benämning

Aktiv trafikstyrning för förbättrad luftkvalitet och minskad klimatpåverkan utmed statligt vägnät

Utförare

SLB-analys

Beskrivning

Både mätningar och beräkningar av luftföroreningshalter i storstäderna visar på tydliga problem med överskridanden i gaturum av miljökvalitetsnormerna (MKN) för människors hälsa. I Storstockholm finns det idag särskilt utsatta områden utmed det statliga vägnätet där gränsvärden för luftföroreningar överskrids. Ett område med sedan tidigare kända problem med luftföroreningar är Hallunda där den högtrafikerade Europavägen E4/E20 passerar ett flertal tätbebyggda bostadsområden med stort bidrag till en allt sämre miljö för områdets invånare.
Ett beprövat sätt att minska trafikens negativa påverkan på luftkvalitet, klimat och buller är att sänka fordonshastigheten. I motorvägsmiljö regleras hastigheten oftast genom fasta plåttavlor, men det finns system och funktioner som möjliggör en mer dynamisk form av reglering där hastigheten anpassas i realtid beroende på trafikförhållanden.
Detta projekt som benämns: ”Aktiv trafikstyrning för förbättrad luftkvalitet och minskad klimatpåverkan utmed statligt vägnät” har målsättningen att utreda vilken potential varierande hastigheter (VH) har som åtgärd för att minska trafikens miljöpåverkan i form av luftkvalitet och klimatpåverkande utsläpp i ett särskilt utsatt område. Försöksområdet är den högtrafikerade motorvägssträckan genom Hallunda där det redan etablerats utrustning för mätning av luftkvalitet och trafik i ett annat pågående FOI-uppdrag (AQaction). Vid denna vägsträcka finns även VH installerat men den har ännu inte tagits i bruk.
Arbetsmetodiken för att uppnå projektets syfte och mål omfattar ett antal olika analyser av trafik- och luftkvalitetsdata så att relevanta effektsamband kan tas fram. Dessa kan sedan användas för att uppskatta förväntade effekter under olika förutsättningar. Analyserna avses även utmynna i slutsatser om hastighetsregleringens möjligheter att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer (MKN), miljökvalitetsmål (MKM) samt trafikala krav på utpekade vägsträckor. Dessa aspekter är viktiga för att generalisera systemkonceptet till andra vägsträckor eller andra trafikstyrningsåtgärder. En viktig aspekt är att mätningar görs före och efter igångsättning av VH för att ta reda på verkliga effekter, samt för att säkerställa effektsamband och deras validitet och användbarhet i andra sammanhang. Kopplad till användning av VH kommer även ett miljöbudskap testas för att se om det kan bidra till större hastighetsefterlevnad och därmed minska luftkvalitetspåverkan ytterligare. Vilken påverkan VH har på trafiken i form av trafiksäkerhet och framkomlighet kommer också att utredas. I en avslutande aktivitet utreds de tekniska och operationella förutsättningarna för ett framtida införande av en VH-funktionalitet som kan styras utifrån trafikala och luftkvalitetsparametrar.
Resultaten från projektet förväntas generera nya kunskaper om användning av VH som åtgärdsalternativ på vägsträckor där problem med luftkvalitet förekommer. Vid ett lyckat utfall anses denna åtgärd tillsammans med relevanta effektsamband bidra med en positiv samhällsnytta samtidigt som den är i linje med det övergripande transportpolitiska hänsynsmålet och övriga uppsatta mål inom miljö och hälsa.


Genomförandeperiod

den 15 oktober 2019 till den 15 december 2021


Portfölj

Möjliggöra

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921