Utvecklingsprojekt

Benämning

SensIT – Sensorstyrd molnbaserad förvaltningsstrategi av infrastruktur

Utförare

Chalmers Tekniska Högskola

Beskrivning

Samhällsbyggnadssektorn står inför stora utmaningar. Vår infrastruktur åldras snabbt
samtidigt som vi vill öka tillgängligheten för varor och persontransporter. Vid ny- eller
ombyggnad ställer vi allt högre krav på en förlängd livslängd. Förväntade klimatförändringar
kommer att påfresta vår infrastruktur ytterligare. Dessa utmaningar tvingar fram innovativa
lösningar som möjliggör prognostisering av framtida tillståndsförändringar med avseende på
bärighet, beständighet och säkerhet.

Framtidens innovativa lösningar är prediktiva. Genom mätningar på anläggningen eller dess
komponeter kommer vi att kunna göra tillförlitliga bedömningar av tillståndet hos befintliga
och nya byggnadsverk med avseende på tidsberoende förändringar i nya och befintliga
konstruktioner, samt kvalitetsbrister i nya byggnadsverk. Till skillnad från dagens okulära
besiktningar som ofta är för sena för att undvika stora trafikstörningar kommer
morgondagens tillståndsbedömningssystem förutspå med hög precision när i tid och till
vilken omfattning en åtgärd är nödvändig.

Framtidens system kommer att byggas utifrån en uppkopplad infrastruktur. Genom
uppkoppling kommer vi att övervaka och systematiskt värdera kontinuerligt effekterna av
deformation, läckage, sprickutveckling, korrosion, kalkurlakning etc. Inte bara som enskilda
observationer utan med en helhetsbild via Machine Learning. Genom att kombinera och
korrelera information kommer vi att skapa en förståelse som vi inte haft tillgång till med
konventionella metoder. Idag är vi bara i början på en ny era och genom försiktiga men
systematiska och vetenskapliga steg kommer vi att skapa ett robust och tillförlitlig framtida
transportsystem.

I detta projekt vill vi visa att vi kan skapa en bättre förståelse genom en uppkopplad
infrastruktur. Forskningsprojektet är ett seniorforskarprojekt och forskargruppen har knutit
till sig industriell spetskompetens från byggindustrin, informationsindustrin och sensorindustrin. Med hjälp av en labbserie kommer vi att påvisa att data mätt direkt på produkten kan omsättas och förädlas genom statistisk analys och avancerade beräkningar.
Fallstudien består av balkar med sensorer som ligger i absoluta forskningsfronten. Balkarna utsätts för en aggressiv miljö och belastning över tid i en välplanerad elastningsserie. Sensorerna skickar kontinuerligt mätdata till en molntjänst. Molntjänsten utför beräkningar och beräkningsresultatet visualiseras på en bygginformationsmodell.
Fallstudien har valts med omsorg så att resultatet ska ge ett direkt mervärde för Trafikverket, dvs att konceptet kan omsättas i praktisk tillämpning på verkliga konstruktioner. Samtidigt ska resultatet visa på potentialen av att samla mätdata kontinuerligt, bearbeta dessa data och återge den i ett tillgängligt format för användaren.


Genomförandeperiod

den 6 mars 2018 till den 20 november 2021


Portfölj

Vidmakthålla

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921