Avslutat projekt

Benämning

Bullerreducerande beläggning - stålslagg i asfaltbeläggning

Utförare

Trafikverket

Beskrivning

Trafikverket har sedan 2013 deltagit i ett Vinnovaprojekt (bedrivs av Jernkontoret) med biprodukter från stål- och järnverk i asfaltbeläggning. Inriktningen har varit uppföljning av provsträckor med ABS-beläggning, dränerande asfalt och tunna, finkorniga beläggningar med stålslagg i sortering 2/8 mm. Ett VTI-notat publicerades under 2013. En annan del av projektet tar upp partikelstudier från undersökningar i VTIs provvägsmaskin. Projektet fortsätter 2014-2016 med fältstudier och laboratorieprovning av stålslagg med inriktning på lämplighet för asfaltbeläggningar.

Genomförandeperiod

den 1 februari 2014 till den 21 december 2016


Portfölj

Väl fungerande resor och transporter i storstadsregionerna

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921