Målområde 1:IIBenämning

Energieffektiva fordon, farkoster och transporter

Kontaktperson

Urban Jonsson, IVtf

Beskrivning

Inom målområdet finns projekt som:
- Undersöker förutsättningarna för elektrifiering av tunga vägtransporter.
- Undersöker möjligheten att minska bränsleförbrukningen i arbetsmaskiner.
- Forskar kring nya bränslen, IEA AMF (Advanced Motor Fuels)
- Analyserar hur klimatpolitiska styrmedel påverkar landbaserade godstransporter.
- Identifierar styrmedel för att godstransporterna ska bidra till klimatmålen 2050 samt vad som är kritiskt för att dessa styrmedel ska komma till stånd, exempelvis myndighetssamarbeten, LETS Gods.
- Informationsspridning om energieffektivt och hållbart resande.
- Utvecklar och utvärderar nya former av vägavgifter för biltrafik, för ökad transporteffektivitet och tillgänglighet.
- Utvärderar effekten av olika styrmedel och åtgärder för att åstadkomma attraktiva och tillgängliga städer
- Sammanställer kunskapsöversikt över samverkande ITS-system som har potential att bidra till energieffektivisering och minskad miljöpåverkan.

Inom målområdet behövs projekt som:
- Utvecklar energieffektiva spårburna fordon.
- Utvecklar styrmedel för hastigheter.
- Tar fram effekter av styrmedel för ökad energieffektivitet och minskad klimatpåverkan för användningen av transportsystemet och för enskilda fordon, arbetsmaskiner, fartyg och flygplan.


Portföljen

Ett energieffektivt transportsystem


Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921