Portfölj 102: Väl fungerande resor och transporter i storstadsregionerna

Syftet med portföljen (utdrag ur inriktning för Forskning och Innovation)

Storstädernas fortsatta tillväxt är avgörande för den ekonomiska tillväxten men den medför samtidigt tillgänglighets-, kapacitets-, trängsel- och miljöproblem. Idag finns det goda kunskaper om hållbar stadsutveckling och om kopplingen mellan olika urbana kvaliteter och trafiken. Kulturen, verktygen och rutinerna för att hantera samspelet mellan stadsutveckling och trafik på ett sektorsövergripande sätt i planering och drift, har dock ännu inte vunnit genomslag i praktiken. Även om fortsatt kunskapsutveckling är viktig, är det ännu viktigare att implementera den kunskap som finns.

Portföljen ska genom fokusering på verifiering, demonstration och implementering av ny kunskap och nya lösningar bidra till utvecklingen av attraktiva, tillgängliga, funktionella och hållbara storstadsregioner. Lösningarna ska i första hand fokusera på användning av den befintliga infrastrukturen.


Portföljledare

Gerd Åström


Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921