Planering och utformning för ett ökat gående - fördjupade studier kring identifierade problem och hur de kan lösas

Projekt:

Planering och utformning för ett ökat gående

Sammanfattning:
Denna rapport ingår i projektet ”Planering och utformning för ett ökat gående” och redovisar etapp 4 och 5 i projektet. Här fördjupas studierna av problem för gående som identifierats i tidigare etapper i projektet, med syfte att omvandla resultaten till ett praktiskt planeringsunderlag. Områden som fördjupas i rapporten är dels hur samspel mellan gående och cyklister bör förbättras genom lämplig separeringsform, dels hur kommuner kan arbeta mera systematiskt med planering och utformning för gående. Ett ytterligare problemområde som sammanfattas är ”Förstå motiven till att gå”, vilket gått som en röd tråd genom hela projektet. Projektet avslutas med framtagning av en vägledning som ges ut av Trafikverket ”Vägledning för gångplanering – Så skapas det gångvänliga samhället.

Länk till publikation i fulltext (pdf-fil, 1 125,8 kB. Öppnas i nytt fönster)

Författare: Annika Nilsson, Lisa Sakshaug, Charlotta Johansson, Hanna Wennberg
Utgivare: Trivector Traffic, Tyréns, Luleå Tekniska Universitet
Utgivningsdatum: 2013
Diarienummer: TRV 2010/13903
Antal sidor: 73
Språk: Svenska
Kontaktperson: Anette Rehnberg, IVtbo


Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921