Flervägsstopp

Sammanfattning:
Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag av Skyltfonden, Trafikverket. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområden.
Dnr VV EK 50 2006:24423

Flervägsstoppet innebär att det är stopp i alla fyra tillfarterna i en korsning. Under tidigt 80-tal gjordes försök med regleringsformen och resulaten visade att flervägsstopp gav mycket positiva säkerhetseffekter. När flervägsstopp så småningom blev tillåtet som regleringsform fick den inte den spridningen som kunde förväntas. Syftet med detta arbete har varit att ta reda på varför flervägsstopp inte används oftare, och därefter klarlägga kunskapsbristerna hos kommunala tjänstemän och politiker när det gäller regleringsformen flervägsstopp.

Projektet kom fram till följande slutsatser och rekommendationer:

Flervägsstopp kan vara en lämplig regleringsform i korsningar som uppfyller ett eller flera av följande villkor:
•Det förekommer mycket olyckor mellan bilister.
•Trafiken är relativt jämnt fördelad mellan tillfarterna.
•En av gatorna upplevs som huvudled utan att verkligen vara det.

Flervägsstopp bör däremot undvikas i korsningar som uppfyller ett eller flera av följande villkor:
•Stor andel cyklister.
•Lite trafik. Risken är då att bara ett fåtal trafikanter följer stopplikten, som därmed kan urholkas.
•Korsningen ligger i ett område där någon miljökvalitetsnorm riskerar att överskridas.

Dessutom bör man undvika att reglera alltför många korsningar inom samma område, eftersom flerkorsstoppen då kan leda till ett sämre stoppbeteende.
På en lokalgata kan dock flera på varandra följande flervägsstopp vara lämpliga om avsikten är att flytta trafik till andra gator.


Länk till publikation i fulltext (pdf-fil, 3 510,0 kB. Öppnas i nytt fönster)

Författare: Christer Ljungberg
Utgivare: Skyltfonden
Utgivningsdatum: 2007-08-15
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Kontaktperson: Anita Ramstedt, PLkvtvs
Beställ från: Trivector Traffic AB

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921