Planering och utformning för ett ökat gående Etapp 1: Litteraturstudie, expertseminarium och trafik- och stadsplanerares syn på utemiljöns förutsättningar för gående

Projekt:

Planering och utformning för ett ökat gående

Sammanfattning:
I denna rapport som utgör den första i projektet ingår en litteraturstudie, intervjuer med trafik- och samhällsplanerare i kommuner, och ett expertseminarium. Resultatet från de tre studierna utgör sedan underlag för det fortsatta arbetet inom projektet avseende inriktning på studerade frågeställningar.

Resultatet från studien är att begreppen färdmedelsval – vägval – byggd miljö (för fotgängare) har visat sig vara centrala inom ämnesområdet planering för gåendetrafikanter och gående
som transportsätt. Det är svårt att hitta handfasta råd som går att omsätta i planeringen direkt i dag. Även främja gåendet som transportsätt är centralt där de positiva hälsoeffekterna av
gåendet är viktiga.
Samhället behöver ge gåendefrågorna mer utrymme och skapa bilden av att gångtrafiken är en norm och därigenom ges högre status. I det arbetet ingår även att definiera de aktörer som är
relevanta när det gäller gåendefrågor. Det är även intressant att bedöma vilka grupper det går att vinna flest gående inom, och att undersöka och beskriva skillnaden mellan nyttoresor, till
arbete och skola, samt gåendet för rekreation och motion för att bättre kunna förbättra planeringen för gående som tranportsätt.
Det saknas data som beskriver och kvantifierar gåendet, och till det hör bristen på metoder för att mäta gåendet. Även den fortfarande övergripande kunskapen av stadsplaneringens och
därmed finmaskigheten och tätheten i gåendenätet lyfts fram.
Den samlade slutsatsen är att det är viktigt att visa på gåendets betydelse, och att gåendet som transportsätt borde vara ett normativt inslag i planeringen


Länk till publikation i fulltext (pdf-fil, 756,3 kB. Öppnas i nytt fönster)

Författare: Charlotta Johansson LTU m. fl.
Utgivare: LTU, Luleå tekniska universitet
Utgivningsdatum: 2011-05
Diarienummer: TRV 2010/13903
ISBN: 978-91-7439-397-2
ISSN: 1402-1528
Antal sidor: 85
Språk: Svenska
Kontaktperson: Anette Rehnberg, IVtbo


Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921