Här går man: Gångtrafikanters erfarenheter av gåendemiljön i tre städer

Projekt:

Planering och utformning för ett ökat gående

Sammanfattning:
Etapp 2
Det här är en kvalitativ studie, som syftar till att beskriva gångtrafikanters situation i några stadsmiljöer. Mer precist gäller det att få kunskap om förutsättningarna för att gå sett i ett brukarperspektiv och knutet till förutsättningarna i miljön. De metoder som har använts är ”deltagandekartering” (participative mapping) och fokusgruppssamtal. Frågor som belyses är:
varför, var och vart man går och hur olika kategorier av fotgängare väljer att gå, samt vad omgivningen betyder i sammanhanget. Resultatet pekar ut frågor som utifrån brukarnas perspektiv framstår som viktiga, särskilt där det behövs ytterligare kunskap. Studien har genomförts i Luleå, Västerås och Älmhult.


Länk till publikation i fulltext (pdf-fil, 7 376,9 kB. Öppnas i nytt fönster)

Författare: Ulla Berglund, Malin Eriksson, Martin Ullberg
Utgivare: SLU - Sveriges lantbruksuniversitet
Utgivningsdatum: 2011
Diarienummer: TRV 2010/13903
Antal sidor: 66
Språk: Svenska
Kontaktperson: Anette Rehnberg, IVtbo


Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921