Förslag till arbetsmodell för jämställd infrastrukturplanering - Arbetsrapport (JämPlan)

Projekt:

Jämställdhet och genus i järnvägsplaneringen

Sammanfattning:
Den här rapporten syftar till att på basis av forskning kring jämställdhetsintegrering, genus och transporter utreda och föreslå en arbetsmodell för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i planering av infrastrukturprojekt för järnväg.

I rapporten föreslås att jämställdhetsmål på transportområdet preciseras enligt regeringens strategi med jämställdhetsintegrering. Det innebär att de fyra prioriterade delmålen i den nationella jämställdhetspolitiken verksamhetsanpassas till transportområdet:

1. Jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män i besluts- och genomförandeprocesser i järnvägsplaneringen.

2. Järnvägssystemet ska bidra till likvärdig tillgång till utbildning och arbete för män respektive kvinnor.

3. Järnvägssystemet ska bidra till att skapa jämn fördelning mellan män och kvinnor avseende obetalt hem- och omsorgsarbete.

4. Risker och rädsla att utsättas för könsstrukturerat våld/brott i samband med tågtransporter och dess negativa återverkningar på mobilitet ska undanröjas.

Vidare föreslås att de fyra delmålen integreras i en arbetsmodell för jämställdhetskonsekvensbeskrivning, JämKart. JämKart är en arbetsmodell som innefattar olika steg för att utreda hinder och möjligheter för att uppnå jämställdhetsmål, på kort och på lång sikt. Arbetsmodellen innefattar bedömning av jämställdhetspåverkan och måluppfyllelse genom skattningsskalor (-1 till 5).

Rapporten behandlar vidare vilka delområden inom transportområdet som adresseras genom de fyra verksamhetsanpassade delmålen. Genom kunskapsunderlag från forskning om genus och transport beskrivs ojämställda förhållanden inom respektive delområde, vilket bildar bas för förslag till datainsamling, metod och analys i syftet att åstadkomma adekvata utredningar och underlag i förhållande till mål.

I denna rapport har inte arbetsmodellen anpassats till järnvägsplaneringens fyra huvudsteg: idéfas, förstudie, järnvägsutredning och järnvägsplan. Rapporten berör kort att arbetet med jämställdhet bör vara med från början i planeringsprocessen för att få bästa resultat. Nästa steg i JämPlanprojektet kommer möjligheterna integrera jämställdhetskonsekvensbeskrivningar i planeringsprocessens olika steg att studeras.


Länk till publikation i fulltext (pdf-fil, 967,0 kB. Öppnas i nytt fönster)

Författare: Åsa Aretun VTI, Charlotta Faith-Ell WSP och Lena Levin WSP
Utgivare: WSP och VTI
Utgivningsdatum: 2010-09-09
Diarienummer: TRV 2010/29707
Antal sidor: 42
Språk: Svenska
Kontaktperson: Eva Lindborg, SSYp


Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921