Avslutat projekt

Benämning

Vägar och klimat – inducerad trafik och dess konsekvenser

Utförare

Trivector Traffic

Beskrivning

Problem och syfte
Projektet syftar till att förbättra kunskapen om inducerad trafik och dess konsekvenser. Detta innebär kunskap om hur kapacitetshöjande väginvesteringar påverkar trafikarbetet och miljön.
Projektet syftar till att förbättra modellsystem (SAMPERS) och metoder så att de kan beakta fenomenet inducerad trafik och se till att effekterna tas med i trafikprognoser och samhällsekonomiska kalkyler. Projektet kommer att ge förslag på hur effekterna av inducerad trafik kan implementeras trafikanalyser.
Under 2007 publicerade Vägverket rapporten ”Underlag till infrastrukturplanering 2010-2019 vägtransportsektorn”. I rapportens förord, som är underskrivet av Vägverkets generaldirektör, står följande citat:
"En förbättrad infrastruktur kan stödja ekonomisk utveckling, motverka att människor dör eller skadas i trafiken och bidra till bättre resmöjligheter för trafikanterna. Förbättringarna leder också till en ökad trafik. Samtidigt är det tydligt att dagens utveckling med allt större utsläpp av klimatpåverkande gaser, framförallt koldioxid, inte kan fortgå. När andra samhällssektorer minskar sina utsläpp har utsläppen från vägtransporterna ökat med ca 10 procent. Vägverket har i regeringsuppdraget om en klimatstrategi (Vägverket 2004:102) visat på att det krävs en kraftig energieffektivisering, både när det gäller byggande och drift av infrastrukturen, fordonen och trafiken för att klara målet. Dessutom krävs en transporteffektivare samhällsplanering och alternativa bränslen."

Vad är inducerad trafik?
Inducerad trafik är den extra biltrafik som genereras när vägkapaciteten ökar, bortsett från
omfördelning av den biltrafik som redan finns i vägsystemet. Den extra trafiken kommer från sådana resor som kunde ha gjorts med annat färdmedel eller sådana resor som inte hade behövt göras alls. Dessa extra bilister bidrar till att öka trängseln och öka det totala trafikarbetet och på så sätt faktiskt minska de fördelar man räknade med när investeringen analyserades. Samhällsekonomiskt vinner då de bilister som redan fanns på vägen mindre än man räknade med, eftersom deras restider blir längre än man räknade med på grund av ökad trängsel. Med ökat trafikarbete följer även andra negativa poster i de samhällsekonomiska kalkylerna, såsom exempelvis miljöeffekter och trafiksäkerhet.

Forskning finns internationellt – men ingen forskning i området bedrivs i Sverige
I den internationella litteraturen delas effekterna av den inducerade trafiken in i effekter på kort och på lång sikt. Effekterna på kort sikt är mindre och beaktas till viss del i de modellsystem som används idag. På lång sikt är effekterna större och kommer främst av lokaliserings- och markanvändningseffekter. Man har i engelska och amerikanska studier kunnat påvisa att prognoserna oftast underskattar hur mycket trafikarbetet kommer att öka till följd av ökad vägkapacitet Den internationella litteraturen visar att ett flertal väginvesteringar inte kan anses som samhällsekonomiskt lönsamma då hänsyn tagits till den inducerade trafiken. Ett första steg i att utreda fenomenet inducerad trafik har gjorts i och med en litteratur- och intervjustudie som genomförts av Trivector på uppdrag av Naturvårdsverket. Rapporten kommer att publiceras i december 2007.

Hur påverkar det utvärderingen av olika infrastrukturprojekt?
I Sverige används SAMPERS-systemet för att utvärdera infrastrukturinvesteringar. Det är ett system av efterfrågemodeller som behandlar resfrekvens, destinationsval, färdmedelsval och vägval. I det systemet sker återkoppling mellan modellerna för att ta hänsyn till exempelvis trängselnivåer. Det innebär att systemet tar viss hänsyn till de effekter av inducerad trafik som uppkommer på kort sikt, men markanvändnings och lokaliseringseffekter som uppkommer på längre sikt beaktas inte i modellsystemet.

Inducerad trafik behöver inte i sig vara ”av ondo”. Viss trafikökning kan vara fullt berättigad, vid t ex exploatering av nya områden mm. Det som är av största vikt är att fenomenet beaktas i de samhällekonomiska kalkylerna för att på ett så riktigt sätt som möjligt beräkna den samhällsekonomiska nyttan med olika infrastrukturprojekt. I annat fall kommer prioritetsordningen mellan olika infrastrukturprojekt att bli fel, och satsningar att göras på vägprojekt som inte är lönsamma.

Målet med projektet
Detta projekt avser att kartlägga kunskapen om inducerad trafik och dess konsekvenser. Utreda på vilket sätt detta fenomen ska/kan beaktas i modellsystemet SAMPERS. Utveckla en metod för att beräkna effekterna och implementera detta så att fenomenet beaktas i de samhällsekonomiska kalkylerna. Ett antal fallstudier kommer att genomföras.

Arbetet kommer att bedrivas enligt följande steg:

Steg 1: State-of-the-art
Steg 2: Användning av kunskapen från steg 1, anpassning till svenska förhållanden genom studier av svenska infrastrukturprojekt.
Steg 3: Inducerad trafik i dagens modeller – effekter på kort och lång sikt
Steg 4: Test av ny konsekvensbeskrivningsmetodik på verkliga fall
Steg 5: Slutligt förslag till metodik för beskrivning av inducerad trafik och dess konsekvenser


Genomförandeperiod

den 15 januari 2008 till den 31 december 2008


Portfölj

Attraktiva tätorter och storstäder med bättre transportsystem

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921